ฟิสิกส์พื้นฐาน กลศาสตร์ ของ รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ผศ. ทวีศักดิ์ แก้วซิม
ความนิยมของผู้ชม: / 24
แย่มากดีมาก 

ฟิสิกส์พื้นฐาน

กลศาสตร์

ของ รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล  ผศ. ทวีศักดิ์ แก้วซิม

สารบัญ

    หน้า
บทที่ 1 บทนำ 9
  1.1 วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ 9
  1.2 การวัดและหน่วย 12
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 20
บทที่ 2 เวคเตอร์ 21
  2.1 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวคเตอร์ 21
  2.2 การบวกและการลบเวคเตอร์ 23
  2.3 ผลคูณของเวคเตอร์ 31
  2.4 หนึ่งหน่วยเวคเตอร์ 35
  2.5 องค์ประกอบของเวคเตอร์ 36
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 41
บทที่ 3 จลนศาสตร์ 1 45
  3.1 จลศาสตร์ของอนุภาค 45
  3.2 ความเร็ว 47
  3.3 ความเร่ง 52
  3.4 ความสัมพันธ์ของการขจัดความเร็วและความเร่ง 55
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 64
บทที่ 4 จลศาสตร์ 2 67
  4.1 การเคลื่อนที่สองมิติ 67
  4.2 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 69
  4.3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 77
  4.4 ความเร็วเชิงมุม 81
  4.5 ความเร่งเชิงมุม 84
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 87
บทที่ 5 พลศาสตร์ 1 90
  5.1 กฎของนิวตัน 90
  5.2 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 91
  5.3 กฎข้อที่สองของนิวตัน 93
  5.4 กฎข้อที่สามของนิวตัน 96
  5.5 สภาพสมดุลย์ 99
  5.6 โมเมนท์ 103
  5.7 จุดศูนย์ถ่วง 106
  แบบฝึกหัดบทที่ 5 110
บทที่ 6 พลศาสตร์ 2 113
  6.1 ความเสียดทาน 113
  6.2 แรงเสียดทานหรือแรงสมมติ 123
  แบบฝึกหัดบทที่ 6 129
บทที่ 7 โมเมนตัม 134
  7.1 โมเมนตัมเชิงเส้น 134
  7.2 ความอนุรักษ์ของโมเมนตัมเชิงเส้น 136
  7.3 การดล 140
  7.4 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีมวลแปรเปลี่ยน 143
  7.5 โมเมนตัมเชิงมุม 146
  แบบฝึกหัดบทที่ 7 148
บทที่ 8 งานและพลังงาน 151
  8.1 งาน 151
  8.2 งานจากแรงกระทำที่แปรค่าด้วย 154
  8.3 พลังงาน 157
  8.4 พลังงานศักย์ 161
  8.5 กำลัง 167
  แบบฝึกหัดบทที่ 8 170
บทที่ 9 ความสมมาตรและความอนุรักษ์ของกฎฟิสิกส์ 173
  9.1 ความสมมาตร 173
  9.2 ความเร็วสมพันธ์ 175
  9.3 คุณสมบัติความสมมาตรในกฎของนิวตัน 181
  9.4 กรอบอ้างอิงทีมีความเร่ง 188
  แบบฝึกหัดบทที่ 9 190
บทที่ 10 สัมพันธภาพทางจลนศาสตร์ 193
  10.1 การทดลองของมอร์เลย์กับไมเคิลสัน 193
  10.2 หลักการของทฤษฎีสัมพันธภาพ 195
  10.3 เหตุการณ์ของเวลาและขนาดของวัตถุ 203
  แบบฝึกหัดที่ 10 210
บทที่ 11 สัมพัทธภาพทางพลศาสตร์ 213
  11.1 การหามวลเชิงสัมพัทธภาพ 213
  11.2 พลังงานเชิงสัมพัทธภาพ 218
  แบบฝึกหัดบทที่ 11 224
บทที่ 12 ระบบอนุภาค 225
  12.1 แรงและศูนย์กลางมวลของระบบอนุภาค 226
  12.2 ความเร็วของจุดศูนย์กลางมวล 228
  12.3 ความเร็วของจุดศูนย์กลางมวลเนื่องจากแรงกระทำภายนอก 231
  12.4 มวลทดแทน 237
  12.5 โมเมนตัมเชิงมุมของระบบอนุภาค 240
  12.6 พลังงานของระบบอนุภาค 244
  12.7 การชนกัน 246
  แบบฝึกหัดบทที่ 12 247
บทที่ 13 กลศาสตร์ของแข็ง 1 252
  13.1 จลศาสตร์ของการหมุน 252
  13.2 โมเมนท์ของความเฉื่อย 256
  13.3 ความอนุรักษ์ของโมเมนตัมเชิงมุม 266
  แบบฝึกหัดบทที่ 13 270
บทที่ 14 กลศาสตร์ของแข็ง 2 274
  14.1 จุดศูนย์กลางมวล 274
  14.2 งานและกำลังงานการหมุน 277
  14.3 การทรงตัวของวัตถุแข็ง 280
  14.4 การกลิ้งไปของวัตถุแข็ง 281
  14.5 การเคลื่อนที่แบบควง 287
  แบบฝึกหัดบทที่ 14 294
บทที่ 15 การแกว่ง 299
  15.1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค 300
  15.2 พลังงานในการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค 307
  15.3 การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา 308
  15.4 การแกว่งภายใต้อิทธิพลความหน่วง 312
  15.5 การแกว่งที่มีแรงขับและอภินาท 314
  15.6 การซ้อนกันของการเคลื่อนที่แบบแกว่ง 317
  15.7 การแกว่งควบคู่ 319
  แบบฝึกหัดบทที่ 15 321
บทที่ 16 กลศาสตร์ของไหล 1 326
  16.1 ความดัน 326
  16.2 ความดันของของไหล ณ จุดใดๆ 328
  16.3 เครื่องวัดความดัน 331
  16.4 กฎของอาร์คิเมดีส 333
  16.5 ความตึงผิว 335
  16.6 พฤติกรรมของหลอดแก้วคะปิลารี 338
  แบบฝึกหัดบทที่ 16 342
บทที่ 17 กลศาสตร์ของไหล 2 345
  17.1 ความหนืด 345
  17.2 การไหล 348
  17.3 สมการความต่อเนื่อง 350
  17.4 สมการเบอร์นูลี 351
  17.5 ประโยชน์ของสมการเบอร์นูลี 353
  17.6 ความอนุรักษ์ของโมเมนตัมในของเหลว 359
  17.7 สนามของการไหล 359
  แบบฝึกหัดบทที่ 17 361
  เอกสารอ้างอิง 364
  ภาคผนวก ก ค่าคงตัวและปริมาณทางฟิสิกส์ที่ควรทราบ 365
  ภาคผนวก ข ตัวประกอบการแปรค่าในหน่วยต่างๆ 367
  ภาคผนวก ค คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ 375
  ดรรชนี (อังกฤษ) 379
  ดรรชนี (ไทย) 389

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 54320062

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์