ฟิสิกส์แผนใหม่
ความนิยมของผู้ชม: / 33
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

ฟิสิกส์แผนใหม่

  หน้า
บทที่ 1 ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์แผนเดิม  
1. ฟิสิกส์แผนเดิมกับฟิสิกส์แผนใหม่ 1
2. การเกิดอันตรกิริยาระหว่างวัตถุ 2
3. การคงตัวของโมเมนตัม 4
4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 8
5. แนวคิดของสนามแบบเดิมและสัมพัทธภาพพิเศษ 13
6. ฟิสิกส์แผนเดิมกับโครงสร้างอะตอม 16
บทที่ 2 การแผ่รังสีของวัตถุดำ  
1. บทนำ 27
2. การเปล่งและการดูดกลืนรังสี 28
3. สเปกตรัมของวัตถุดำ 30
4. กฎการกระจัดของวีน 32
5. กฎของเรย์ลีและจีนส์ 34
6. ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น 39
7. สมมติฐานควอนตัมของพลังค์และกฎการแผ่รังสี 42
บทที่ 3 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  
1. บทนำ 51
2. การแปลงแบบกาลิเลโอและกลศาสตร์นิวตัน 51
3. ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ากับความล้มเหลวของการแปลงแบบกาลิเลโอ 55
4. การทดลองสำหรับการวัดการเคลื่อนที่ผ่านอีเทอร์ 56
5. หลักสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ 62
6. ธรรมชาติสัมพัทธ์ของเวลาเดียวกัน 63
7. การแปลงแบบโลเรนตซ์ 65
8. การแปลงความเร็วตามแบบโลเรนตซ์ 70
9. การวัดความยาวและเวลาในสัมพัทธภาพ 73
10. พลศาสตร์สัมพัทธภาพ 77
บทที่ 4 คลื่นและอนุภาค  
1. บทนำ 89
2. ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 90
3. สเปกตรัมต่อเนื่องของรังสีเอกซ์ 96
4. มวล พลังงาน และโมเมนตัมของโฟตอน 101
5. ปรากฎการณ์คอมป์ตัน 102
6. สมมุติฐานเดอบรอยล์ 108
7. การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน 111
8. ความสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนสำหรับคลื่นแผนเดิม 116
9. หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก 120
บทที่ 5 กลศาสตร์ควอนตัม  
1. บทนำ 123
2. สมบัติของคลื่นอนุภาค 125
3. ฟังก์ชันคลื่นและความหมาย 130
4. สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม 133
5. สมการคลื่นชเรอดิงเยอร์ 136
6. อนุภาคอยู่ในหลุมศักย์ที่มีความลึกอนันต์และมิติเดียว 140
7. อนุภาคอยู่ในกล่องลูกบาศก์ปิดและแข็งเกร็ง 145
8. ศักย์ขั้นจำกัดและกำแพงศักย์ 151
9. แพริที 157
10. หลุมศักย์ที่มีความลึกจำกัด 159
บทที่ 9 กลศาสตร์คลื่นของอะตอมไฮโดรเจน  
1. บทนำ 165
2. สมการชเรอดิงเยอร์ในพิกัดทรงกลม 165
3. เลขควอนตัมและสภาพซ้อนสถานะ 167
4. แบบจำลองเวกเตอร์ 169
5. ฟังก์ชันคลื่นของอะตอมไฮโดรเจน 172
6. สปินในตัว 177
7. ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน 182
8. ปรากฎการณ์ซีมาน 184
9.โครงสร้างอะตอมอย่างละเอียด 186
บทที่ 7 อะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว  
1. บทนำ 191
2. หลักการกีดกันของเพาลี 191
3. ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว 192
4. ตารางพิริออดิก 194
5. สมบัติต่างๆของธาตุ 197
6. รังสีเอกซ์ 203
7. สเปกตรัมเชิงทัศนศาสตร์ 206
8. การรวมโมเมนตัมเชิงมุม 208
9. เลเซอร์ 212
บทที่ 8 แบบจำลองของนิวเคลียส  
1. บทนำ 219
2. แบบจำลองหยดของเหลว 219
3. แบบจำลองของแก๊สเฟร์มี 223
4. แบบจำลองสองชั้น 225
5. แบบจำลองกลุ่ม 235
บทที่ 9 ปฏิกิริยานิวเคลียร์  
1. บทนำ 245
2. ชนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร์ 246
3. ปฏิกิริยานิวเคลียสประกอบ 252
4. สารรังสีไอโซโทปที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 254
5. จลศาสตร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์พลังงานต่ำ 256
6. ปฏิกิริยาการแบ่งแยกตัว 260
7. ปฏิกิริยารวมตัว 265
8. การประยุกต์ของวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์ 271
บทที่ 10 ฟิสิกส์เชิงสถิติ  
1. บทนำ 275
2. ความจำเป็นที่จะต้องมีฟิสิกส์เชิงสถิติ 275
3. สถิติแบบเดิมกับสถิติควอนตัม 277
4. การแจกแจงความเร็วของโมเลกุล 281
5. การแจกแจงแบบแมกซ์เวลล์-โบลต์ชมันน์ 286
6. สถิติควอนตัม 288
7. การประยุกต์สถิติแบบโบส-ไอน์สไตน์ 292
8. การประยุกต์สถิติแบบเฟร์มี-ดิแรก 298
บทที่ 11 โครงสร้างโมเลกุล  
1. บทนำ 305
2. ไอออนโมเลกุลไฮโดรเจน 306
3. โมเลกุลไฮโดรเจนและพันธะโคเวเลนต์ 310
4. โมเลกุลพันธะโคเวเลนต์อื่นๆ 312
5. พันธะไอออนิก 321
6. การสั่นของโมเลกุล 323
7. การหมุนของโมเลกุล 326
8. สเปกตรัมของโมเลกุล 329
บทที่ 12 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง  
1. บทนำ 335
2. ของแข็งเชิงไอออน 336
3. ของแข็งโคเวเลนต์ 344
4. พันธะชนิดอื่นๆ 345
5. ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง 350
6. เหตุผลสนับสนุนทฤษฎีแถบพลังงาน 356
7. สมบัติของโลหะ 360
8. สารกึ่งตัวนำแท้และสารกึ่งตัวนำอสุทธิ 370
9. สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ 376
บทที่ 13 อนุภาคมูลฐาน  
1. บทนำ 385
2. อนุภาคและสนาม 385
3. กฎการอนุรักษ์ 388
4. หมู่ของอนุภาค 390
5. อันตรกิริยาและการสลายตัวของอนุภาค 394
6. พลังงานของอนุภาคจากการสลายตัว 398
7. พลังงานของอนุภาคจากปฏิกิริยา 401
8. แบบจำลองควาร์ก 408
9. ความก้าวหน้าของการศึกษาเรื่องควาร์ก 413
บรรณานุกรม 417

(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
   
  (9) (10)   
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61587005

Who's Online

ขณะนี้มี 183 บุคคลทั่วไป ออนไลน์