กลศาสตร์ วิศวกรรม Engineering Mechanics โดย ผศ. อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์
ความนิยมของผู้ชม: / 20
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์ 1
  1.1 คำจำกัดความ 1
  1.2 ประเภทของกลศาสตร์ 1
  1.3 วิวัฒนาการกลศาสตร์ 2
  1.4 ปริมาณทางกลศาสตร์ 2
  1.5 มิติและระบบหน่วย 3
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 7
     
2 หลักกาของแรงและโมเมนต์ของแรง 9
  2.1 ความหมายและชนิดของแรง 9
  2.2 ระบบแรง 10
  2.3 โมเมนต์ของแรง 11
  2.4 เงื่อนไขของการสมดุล 12
  2.5 ผลลัพธ์ของระบบแรง 13
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 25
     
3 แผนภาพส่วนอิสระและการสมดุลของแรง 28
  3.1 แผนภาพส่วนอิสระ 28
  3.2 การสมดุลของแรง 28
  3.3 ทฤษฎีการสมดุลของแรง 29
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 46
     
4 การวิเคราะห์ระบบแรงสองมิติ 50
  4.1 บทนำ 50
  4.2 การวิเคราะห์แรงสองมิติที่พบกัน 50
  4.3 การวิเคราะห์แรงสองมิติที่ขนานกัน 57
  4.4 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 64
  4.5 การวิเคราะห์แรงสองมิติที่ไม่พบกัน 69
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 79
     
5 การวิเคราะห์แรงสามมิติ 83
  5.1 บทนำ 83
  5.2 การวิเคราะห์แรงสามมิติที่พบกัน 84
  5.3 การวิเคราะห์แรงสามมิติที่ไม่พบกัน 95
  แบบฝึกหัดบทที่ 5 105
     
6 แบบภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 110
  6.1 บทนำ 110
  6.2 คำจำกัดความ 111
  6.3 แผนภาพแรงเฉือน 112
  6.4 แผนภาพของโมเมนต์ตัด 120
  6.5 แผนภาพมาตรฐาน 129
  แบบฝึกหัดบทที่ 6 135
     
7 แรงเสียดทาน 138
  7.1 นิยามและประเภทของแรงเสียดทาน 138
  7.2 คุณสมบัติของแรงเสียดทาน 138
  7.3 สัมประสิทธ์ความเสียดทาน 139
  แบบฝึกหัดบทที่ 7 151
     
8 จุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ความเฉื่อย 154
  8.1 ทฤษฎีจุดศูนย์ถ่วง 154
  8.2 การหาจุดศูนย์ถ่วงของรูปทรง 157
  8.3 โมเมนต์ความเฉื่อย 170
  แบบฝึกหัดบทที่ 8 181
     
9 การเคลื่อนที่ 184
  9.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 184
  9.2 การเคลื่อนที่ในแนวราบ 187
  9.3 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 191
  9.4 การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 194
  9.5 การเคลื่อนที่เชิงมุม 198
  แบบฝึกหัดบทที่ 9 203
     
10 งานและพลังงาน 205
  10.1 งาน 205
  10.2 พลังงาน 207
  10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน 211
  10.4 งานเสมือน 213
  แบบฝึกหัดบทที่ 10 216
     
11 แรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 218
  11.1 นิยามของแรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 218
  11.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระแทกและแรงเคลื่อนไหว 218
  11.3 กฎของแรงเคลื่อนไหว 222
  แบบฝึกหัดบทที่ 11 226
     
12 หน่วยแรง 228
  12.1 บทนำ 228
  12.2 ความเค้น 228
  12.3 ความเครียด 231
  12.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด 234
  แบบฝึกหัดบทที่ 12 237
บรรณานุกรม 239
ภาคผนวก 240
  ภาคผนวก ก ตารางการเปลี่ยนหน่วย 241
  ภาคผนวก ข ความหนาแน่นของวัสดุ 244
  ภาคผนวก ค สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของวัสดุ 245
  ภาคผนวก ง คุณสมบัติของพื้นที่หน้าตัดต่างๆ 246
  ภาคผนวก จ สูตรตรีโกณมิติ 251

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63025897

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์