วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของ ดร. โคทม อารียา
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

ภาคที่ 3 วงจรและระบบเชิงอุปมาน

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

8

วงจรขยายความถี่กลาง

15
 

8.1

วงจรขยายสัญญาณใหญ่ 16
    8.1.1 วงจรขยายอิมิตเตอร์ร่วม 16
    8.1.2 วงจรขยายอิมิตเตอร์ตาม 21
    8.1.3 วงจรขยายซอร์สตาม 24
  8.2 การไบแอสและเสถียรภาพการไบแอส 28
    8.2.1 ช่วงทำงานที่ปลอดภัย 28
    8.2.2 การวิเคราะห์วงจรไบแอสชนิดต่างๆ 30
    8.2.3 เสถียรภาพของการไบแอส 34
    8.2.4 การออกแบบวงจรไบแอส 38
    8.2.5 การชดเชยการไบแอส 42
    8.2.6เ ทคนิคการไบแอสสำหรับวงจรประมวลเชิงเส้น 44
    8.2.7  การไบแอส FET 45
  8.3 วงจรขยายสัญญาณเล็ก 50
    8.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองเชิงเส้น 50
    8.3.2 แบบจำลองทรานซิสเตอร์สัญญาณเล็ก 52
    8.3.3 วงจรขยายอิมิตเตอร์ร่วมสัญญาณเล็ก 55
    8.3.4 วงจรขยายอิมิตเตอร์ตาม 58
    8.3.5 วงจรขยายอิมิตเตอร์ร่วมมีความต้านทาน RE 62
    8.3.6 วงจรขยายที่ใช้ FET 66
    8.3.7 แบบจำลองอื่นๆของทรานซิสเตอร์ BJT 70
  8.4 การออกแบบวงจรขยายหนึ่งหน่วย 76
    8.4.1 ตัวอย่างการออกแบบวงจรขยายอิมิตเตอร์ร่วม 77
    8.4.2 ตัวอย่างการออกแบบวงจรขยายอิมิตเตอร์ตาม 85
  8.5 วงจรขยายสองหน่วย 89
    8.5.1 วงจรหน่วยแรกต่อแบบ CB 90
    8.5.2 วงจรหน่วยแรกต่อแบบ CC 90
    8.5.3 วงจรหน่วยแรกต่อแบบ CE 95
    8.5.4 วงจรขยาย FET-BJT 104
  8.6 สรุป 105

9

วงจรขยายที่มีการป้อนกลับ

108
 

9.1

หลักการและคุณสมบัติพื้นฐาน 110
    9.1.1 หลักการพื้นฐาน 110
    9.1.2 คุณสมบัติทั่วไปของวงจรขยายที่มีการป้อนกลับแบบลบ 116
    9.1.3 การจำแนกชนิดการป้อนกลับ 123
  9.2 การวิเคราะห์วงจรขยายที่มีการป้อนกลับ 124
    9.2.1 การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีของวงจรสองท่า 124
    9.2.2 วิธีการวิเคราะห์วงจรขยายที่มีการป้อนกลับ 130
  9.3 การป้อนกลับชนิดสุ่มแรงดันผสมแรงดัน 134
    9.3.1 วงจรขยายอิมิตเตอร์ตาม 134
    9.3.2 วงจรขยายสองหน่วยที่มีการป้อนกลับ 136
  9.4 การป้อนกลับชนิดสุ่มแรงดันผสมกระแส 145
    9.4.1 วงจรขยายอิมิตเตอร์ร่วมที่ใช้ไบแอสคอลเลกเตอร์ 145
    9.4.2 ตัวอย่างวงจรขยายที่มีการป้อนกลับ 147
  9.5 การป้อนกลับชนิดสุ่มกระแสผสมแรงดัน 152
    9.5.1 วงจรอิมิตเตอร์ร่วมมี RE 152
    9.5.2 วงจรขยายหลายหน่วย 155
  9.6 การป้อนกลับชนิดสุ่มกระแสผสมกระแส 158
  9.7 สรุป 161

10

ลักษณะเชิงความถี่ของวงจรขยาย

162
 

10.1

ผลตอบของวงจรเชิงเส้น 164
    10.1.1 ความถี่เชิงซ้อน s 164
    10.1.2 ผลตอบต่อสัญญาณ est 165
    10.1.3 ศูนย์และขั้ว 166
    10.1.4 แผนภาพของขั้วและศุนย์ 167
    10.1.5 จำนวนของขั้วและความสัมพันธ์ของขั้วกับค่าคงตัวเวลา 168
    10.1.6 ผลตอบเชิงความถี่ 170
    10.1.7 ผลตอบต่อสัญญาณขั้น 173
  10.2 ทรานซิสเตอรที่ความถี่สูง 176
    10.2.1 วงจรสมมูล p-ผสม 176
    10.2.2 วงจรสมมูลของ FET ที่ความถี่สูง 178
  10.3 วงจรขยายที่มี 1 ขั้ว 185
    10.3.1 วงจรขยายที่มี 1 ขั้ว ไม่มีศุนย์ 185
    10.3.2 วงจรขยายที่มี 1 ขั้ว และ 1 ศูนย์ เท่ากับ 0 194
    10.3.3 วงจรขยายที่มี 1 ขั้ว และ 1 ศูนย์ 198
    10.3.4 ข้อสรุปเกี่ยวกับวงจร RC  ที่มี 1 ขั้ว 207
  10.4 วงจรขยายมีหลายขั้ว 209
    10.4.1 การเขียนเส้นตรงใกล้เคียง 209
    10.4.2 ผลกระทบกระทั่งระหว่างตัวเก็บประจุเชื่อมโยงและตัวเก็บประจุลัดผ่าน 211
    10.4.3 วงจรขยายแบบต่อเรียงกัน แต่ไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน 219
    10.4.4 วงจรขยายแบบต่อเรียงกัน ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน 221
  10.5 ลักษณะเชิงความถี่ของวงจรขยายทีมีการป้อนกลับ 228
    10.5.1 กรณีอัตราขยายมี 1 ขั้ว 228
    10.5.2 กรณีอัตราขยายมี 2 ขั้ว 230
    10.5.3 กรณีอัตราขยายมี 3 ขั้ว 246
  10.6 เสถียรภาพของวงจรขยาย 253
    10.6.1 เงื่อนไขของเสถียรภาพ 254
    10.6.2 เกณฑ์ของไนควิสต์ 256
    10.6.3 ช่วงปลอดภัยเชิงเฟสและเชิงขนาด 258
    10.6.4 อัตราการป้อนกลับที่จะให้ช่วงปลอดภัยที่ต้องการ 262
  10.7 การชดเชยเชิงความถี่ 264
    10.7.1 การชดเชยโดยขั้วเอก 265
    10.7.2 การชดเชยโดยเพิ่มเฟส 270
    10.7.3 การชดเชยโดยขั้ว-ศูนย์ 274
  10.8 การออกแบบวงจรขยาย 278
    10.8.1 ตัวอย่างการออกแบบในย่านความถี่ต่ำ 280
    10.8.2 ตัวอย่างการออกแบบในย่านความถี่สูง 283
  10.9 สรุป 290

11

วงจรขยายเลือกความถี่

292
 

11.1

วงจรกำธร 294
    11.1.1 วงจร RLC ขนาน 294
    11.1.2 ตัวประกอบคุณภาพ Q 306
    11.1.3 การออกแบบวงจรเพื่อให้ได้กำลังออกสูงสุด 312
    11.1.4 วงจร RLC อนุกรม 315
  11.2 การแปลงอิมพีแดนซ์ 319
    11.2.1 การแปลงอิมพีแดนซ์ในอุดมคติ 319
    11.2.2 ตัวเหนี่ยวนำที่มีจุดกลาง 324
    11.2.3 หม้อแปลง 327
  11.3 วงจรขยายที่มีวงจรกำธรหลายวงจร 329
    11.3.1 วงจรขยายปรับคลื่นตรงกันและไม่มีผลกระทบกระทั่ง 329
    11.3.2 วงจรขยายปรับคลื่นเคียงกัน และไม่มีผลกระทบกระทั่ง 332
    11.3.3 วงจรปรับคลื่นคู่ 343
    11.3.4 วงจรขยาย FET  ปรับคลื่นคู่ 351
  11.4 การใช้วงจรสมมูลแบบ y 356
    11.4.1 วงจรสมมูลแบบ y 356
    11.4.2 อัตราขยาย 362
    11.4.3 เสถียรภาพ 365
    11.4.4 ตัวอย่างการออกแบบ 371
  11.5 วงจรเลือกความถี่ชนิดอื่นๆ 377
  11.6 วงรอบล็อคเฟส 378
    11.6.1 การทำงานของวงจร PLL 378
    11.6.2 ตัวอย่างการใช้วงจร PLL 381
    11.6.3 วงจรเปรียบเทียบเฟส 385
    11.6.4 วงจรแกว่งควบคุมโดยแรงดัน 389
    11.6.5 ข้อดีและข้อเสียของวจร PLL 391
  11.7 สรุป 392

12

ออปแอมป์และวงจรเชิงเส้น

394
 

12.1

วงจรออปแอมป์พื้นฐาน 395
    12.1.1 ออปแอมป์อุดมคติ 396
    12.1.2 วงจรออปแอมป์ทำหน้าที่ขยาย 397
    12.1.3 การใช้ออปแอมป์ในการคำนวณเชิงอุปมาน 401
    12.1.4 การใช้วงจรออปแอมป์ในวงจรเชิงเส้นอื่นๆ 411
  12.2 วงจรภายในของออปแอมป์ 413
    12.2.1 วงจรขยายผลต่างเชื่อมโยงผ่านอิมิตเตอร์ 413
    12.2.2 แหล่งกระแสและวงจรสะท้อนกระแส 419
    12.2.3 แหล่งแรงดัน การเลื่อนระดับแรงดัน 422
    12.2.4 วงจรขยายภาคเข้า 424
    12.2.5 วงจรขยายภาคออก 428
    12.2.6 ตัวอย่างวงจรภายในของออปแอมป์ 431
  12.3 ออปแอมป์ไม่อุดมคติ 434
    12.3.1 การนิยามศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับออปแอมป์ 435
    12.3.2 ออฟเซตและการเลื่อนไปของออฟเซต 437
    12.3.3 ผลของสัญญาณร่วม 442
    12.3.4 อัตราขยาย ความต้านทานขาเข้า ความต้านทานขาออก 445
    12.3.5 ลักษณะสมบัติเชิงความถี่และอัตราการเหวี่ยง 448
  12.4 วงจรกรองไวงาน 455
    12.4.1 การจำแนกชนิดของวงจรกรอง ความไว 456
    12.4.2 วงจรกรองที่ใช้วงจรอัตราขยายต่ำ 463
    12.4.3 วงจรกรองที่ใช้วงจรอัตราขยายอนันต์ 470
    12.4.4 วงจรกรองตัวแปรสถานะ 475
    12.4.5 วงจรกรองผ่านแถบแบบศูนย์บวก 477
    12.4.6 วงจรกรองอันดับสูง 479
    12.4.7 วงจรกรองไจเรเตอร์ 481
  12.5 สรุป 483
    แบบฝึกหัด 486
    คำถามทบทวน 512
    ดัชนี 519

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61668765

Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์