โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ อ.ธนธัช อุดมพันธุ์
ความนิยมของผู้ชม: / 5
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

เรื่อง

หน้า
บทที่    
1 ดิน 1
  ความหมายหรือนิยามของดิน 1
  กำเนิดดิน 2
  ปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดิน 5
 

1.1

ลักษณะทั่วไปของดิน 6
    วัสดุดิน 7
    การศึกษาผิวดิน 9
    รูปร่างของเม็ดดิน 11
    การสำรวจดิน 14
    ลักษณะหน้าตัดของดิน 16
    ชั้นดินของกรุงเทพมหานคร 20
  1.2 สมบัติบางประการและการปรับปรุงคุณภาพของดิน 22
    ความเป็นกรด-เบสของดิน 24
    วิธีปรับปรุงดิน 26
    ลักษณะของดิน และการปรับปรุง 27
    สิ่งมีชีวิตในดิน 28
    การปลูกพืชหมุนเวียน 32
    การอนุรํกษ์และการพัฒนาดิน 33
    แนวตอบคำถามท้ายบท บทที่ 1 34
    แบบทดสอบท้ายบท บทที่ 1 36
2 หินและแร่ 40
  หินและความหมายของหิน 40
  2.1 ลักษณะทั่วไปของหิน 41
    ศึกษาหินในท้องถิ่น 43
    หินตะกอน 45
   

2.1.1

การเกิดหินตะกอน 46
      ส่วนประกอบของหินตะกอน 50
    โครงสร้างของหินตะกอน 51
      การพัดพาหรือการนำพา 52
      โครงสร้างทางอินทรีย์หรือทางชีวภาพในหินตะกอน 57
    2.2.2 ชนิดแหล่งที่พบ 57
      ตัวอย่างหินตะกอน 59
      สถานที่เกิดหินตะกอน 61
  2.3 หินอัคนี 64
    ส่วนประกอบของหินอัคนี 64
    ชนิดของหินอัคนีที่พบเห็นบ่อยๆ 67
    แหล่งที่พบและประโยชน์ 71
  2.4 หินแปร 72
    การเปลี่ยนแปลงของหินจากความร้อนและความดัน 73
    2.4.1 ชนิดลักษณะและประโยชน์ของหินแปร 77
      วัฏจักรของหิน 80
      วิธีดูหินอย่างง่ายๆ 81
  2.5 แร่ 85
    แร่คืออะไร 86
    2.5.1 แหล่งแร่ในประเทศไทย 87
      การอนุรักษ์แร่ 87
    2.5.2 ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่ 88
      ข้อควรระวังในการตรวจความแข็งของแร่ 94
      แนวแตก รอยแตก 94
      ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 95
      ความคงทน 97
      วิธีดูแร่อย่างง่าย 107
    2.5.3 ชนิดและประโยชน์ของแร่ 119
    2.5.4 เชื้อเพลิงธรรมชาติ 122
      ลิกไนต์-ถ่านหินไทย 123
      ลำดับชั้นของถ่านหิน 129
      ลักษณะและคุณสมบัติของลิกไนต์ 130
    ประโยชน์ของลิกไนต์ 131
    ประวัติการค้นพบแหล่งถ่านหินลิกไนต์ 132
    ปิโตรเลียม 137
    การสำรวจ 139
    การแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันดิบ 141
    การกลั่นลำดับส่วน 144
    การสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย 148
    การกลั่นน้ำมัน 157
    แนวตอบคำถามท้ายบท บทที่ 2 159
    แบบทดสอบบทที่ 2 ชุดที่ 1 162
    แบบทดสอบบทที่ 2 ชุดที่ 2 164
3 แหล่งน้ำ 170
  3.1 น้ำบนดิน 171
    วัฎฏจักรของน้ำ 172
    หินกักเก็บน้ำ 174
    น้ำบาดาลในประเทศไทย 178
    ระบบแม่น้ำ 180
    การพัดพา การทับถม 184
  3.2 น้ำบาดาล 192
    น้ำใต้ดินเกิดขึ้นได้อย่างไร 192
    แผ่นดินทรุด 196
    คุณภาพน้าบาดาล 197
  3.3 การกระทำของน้ำและประโยชน์ของน้ำ 198
    การเกิดหินงอกหินย้อย 198
    การเกิดถ้ำ หลุมยุบ  โกรกธาร และซุ้มหิน 200
    การอนุรักษ์น้ำ 205
    มลพิษทางน้ำ 206
    กระบวนการการกำจัดน้ำทิ้ง 215
    เหตุใดน้ำในทะเลและมหาสมุทรจึงเค็ม 217
    ทะเล 219
    ทรัพยากรป่าชายเลน 220
    พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย 224
    แนวตอบคำถามท้ายบท บทที่ 3 232
    แบบทดสอบบทที่ 3 235
4 โลกของเรา 240
  การกำเนิดของเอกภพ 242
  ทฤษฎีเกี่ยวกับเอกภพ 242
  เพื่อนร่วมโลก 246
  โลกของเรา 247
  โครงสร้างภายในโลก 248
  ลักษณะภายนอกของโลก 252
  เปลือกโลกเลื่อน 254
  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่อย่างไร 261
  แนวตอบคำถามท้าย บทที่ 4 265
  แบบทดสอบ บทที่ 4 269
5 บรรยากาศของเรา 272
  อุตุนิยมวิทยา 272
  ทำไมต้องติดตามพยากรณ์อากาศ 275
  หน้าที่บางประการของบรรยากาศ 276
  5.1 อุณหภูมิของอากาศ 278
    ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิของอากาศ 281
    วัฏจักรของอุณหภูมิอากาศ 283
    เกณฑ์อุณหภูมิของประเทศไทย 284
    ชั้นของบรรยากาศ 286
    อุณหภูมิของอากาศและระดับความสูง 291
    ปรากฎการณ์เรือนกระจก และการป้องกัน 293
    ส่วนประกอบของอากาศ 293
    สมบัติของอากาศ 295
  5.2 ความดันอากาศ 297
    เครื่องใช้อาศัยความดันอากาศ 298
    อุณหภูมิกับความดันอากาศ 299
    เครื่องวัดความดันอากาศ 302
    ความดันอากาศและระดับความสูง 305
  5.3 ความชื่นของอากาศ เมฆ และฝน 312
    อากาศชื้น- อากาศแห้ง 314
    อากาศอิ่มตัว 315
    ความชื้นสัมบูรณ์ ความชื้นสัมพัทธ์ 315
    เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ 317
    ไอน้ำในบรรยากาศ 324
    5.3.1 เมฆและฝน 324
      การจำแนกชนิดของเมฆ 325
      แผนที่อากาศ 335
      กระบวนการเกิดหยาดน้ำฟ้า 338
      ปริมาณน้ำฝน 341
      การวัดปริมาณน้ำฝน 342
    แนวทดสอบ บทที่ 5 ชุดที่ 1 348
    แนวทดสอบ บทที่ 5 ชุดที่ 2 355
6 ลมฟ้าอากาศ 360
  6.1 การเกิดลม 360
    ลมบกลมทะเล 362
    ประเภทของลมพายุหมุนเขตร้อน 363
    สิ่งที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ของสภาพลมฟ้าอากาศ 364
    พายุ 366
    ฟ้าแลบและฟ้าร้อง 368
    ชนิดและพายุฝนฟ้าคะนอง 373
    พายุหมุน 375
  6.2 พายุหมุนเขตร้อน 376
    ลักษณะเด่นของพายุหมุนเขตร้อน 378
    ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของไต้ฝุ่น 380
    การจำแนกชนิดของพายุหมุนเขตร้อน 384
    การเรียกชื่อลมพายุหมุนเขตร้อน 389
    ชื่อลมของชาวไทย 392
  6.3 มรสุม 393
    ลมกรด 395
    ฤดู 395
    ลมภูเขาและหุบเขา 397
    ร่องมรสุม 398
  6.4 ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ 399
    6.4.1 เอล นีโน 400
      ลา นีนา 403
      ปรากฎการณ์เอน-โซ 405
  6.5 การพยากรณ์อากาศ 407
    6.5.1 การตรวจอากาศผิวพื้น 409
    6.5.2 การตรวจอากาศชั้นบน 410
    6.5.3 การตรวจอากาศด้วยดาวเทียม 411
    แผนที่อากาศ 414
    ความสัมพันธ์ระหว่างทัศน์วิสัย และลมฟ้าอากาศ 417
    6.5.4 ปรากฎการณ์เรือนกระจก 420
      โลกในเรือนกระจก 421
    ผลกระทบต่อโลก 427
    กรีนเฮ้าสแก๊ส 428
    โลกเผชิญกับความแห้งแล้งจากภาวะโลกร้อน 434
    มหันตภัยในบรรยากาศ 437
    แนวตอบคำถามท้ายบท บทที่ 6 451
    แนวทดสอบเรื่อง ลมฟ้าอากาศ  (ชุดที่1 ) 454
    แนวทดสอบเรื่อง ลมฟ้าอากาศ  (ชุดที่2 ) 458
7 ระบบสุริยะ 462
  วัตถุในท้องฟ้าคืออะไร 462
  ดาว 464
  ประเภทของดาว 465
  7.1 โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 467
    โลก 467
    การเคลื่อนที่ปรากฎในท้องฟ้า 468
    ทิศบนโลก 470
    แกนโลกคืออะไร 471
    วงทางโคจรของโลกและฤดูกาล 474
    ฤดูกาล 477
    ดวงอาทิตย์ 479
    ดวงอาทิตย์คืออะไร 480
    พลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดขึ้นได้อย่างไร 480
    โครงสร้างภายในดวงอาทิตย์ 485
    บรรยากาศของดวงอาทิตย์ 487
    ปรากฎการณ์บนผิวของดวงอาทิตย์ 487
    ข้อมูลจำเพาะของดวงอาทิตย์ 492
    ดวงจันทร์ บริวารของโลก 494
    ลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์ 495
    สารในหินดวงจันทร์ 497
    การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ 498
  7.2 ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 501
    ประเภทของดาวเคราะห์ 503
    ดาวเคราะห์ เพื่อนบ้านของเรา 505
    การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ 509
    ชีวิตบนดาวเคราะห์ 509
    ดาวพุธ 513
    ข้อมูลจำเพาะของดาวพุธ 513
    ดาวศุกร์ 515
    ปรากฎการณ์เป็นเสี้ยวและการสะท้อนแสง 520
    การสำรวจดาวศุกร์โดยยานสำรวจอวกาศ 523
    ข้อมูลจำเพาะของดาวศุกร์ 525
    ดาวอังคาร 526
    วงโคจรและดาวบริวาร 528
    พื้นผิวของดาวอังคาร 529
    บรรยากาศของดาวอังคาร 533
    ผลสำรวจดาวอังคารในโครงการอวกาศ 560
    ดวงจันทร์โฟบอสและดีมอส 561
    ข้อมูลจำเพาะของดาวอังคาร 562
    ดาวพฤหัสบดี 562
    บรรยากาศและดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี 563
    ข้อมูลจำเพาะของดาวพฤหัสบดี 565
    ดาวเสาร์ 569
    ดวงจันทร์และดาวเสาร์ 569
    ดวงจันทร์ไททัน (Titan) 573
    ดวงจันทร์ดวงอื่นๆ ของดาวเสาร์ 578
    ข้อมูลจำเพาะของดาวเสาร์ 579
    ดาวยูเรนัส หรือ ดาวมฤตยู 579
    ยูเรนัส 582
    ข้อมูลจำเพาะของดาวยูเรนัส 582
    ดาวเนปจูน 583
    ข้อมูลจำเพาะของดาวเนปจูน 583
    เนปจูน 584
    ดวงจันทร์ของไทรตัน (Triton) 585
    ข้อมูลจำเพาะของดาวเนปจูน 585
    ดาวพลูโต 586
    เอกลักษณ์ของดาวพลูโต 586
    ดวงจันทร์แครอน (Charon) 587
    ข้อมูลจำเพาะของดาวพลูโต 588
    พลูโตพ้นสภาวะดาวเคราะห์ดวงที่ 9 591
    นิยามใหม่ดาวเคราะห์ 599
    ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และดาวตก 601
    การเรียกชื่อดาวเคราะห์น้อย 604
    อุกกาบาต 605
    ดาวหาง 606
    ดาวหางฮัลเลย์ 607
    ดาวตกและฝนดาวตก 608
    ฝนดาวตกคืออะไร 609
    อุกกาบาตในประเทศไทย 612
    เอ็ดวิน พาวเวลล์ ฮับเบิล 613
  7.3 ระบบสุริยะอยู่ได้อย่างไร 614
    กฎของเคปเลอร์ 617
    ตัวอย่างกาคำนวณเกี่ยวกับการโคจรของดาว 619
    แนวตอบคำถามท้ายบท 624
    แนวทดสอบท้ายบท บทที่ 7  (ชุดที่ 1 ) 637
    แนวทดสอบท้ายบท บทที่ 7  (ชุดที่ 2 )  
8 ดวงดาวบนท้องฟ้า 644
  ระบบขอบฟ้า 644
  ทรงกลมท้องฟ้า 645
  กฎเกณฑ์พื้นฐานของทรงกลมท้องฟ้า 647
  ตำแหน่งบนโลก 649
  การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า 651
  ระบบเส้นศูนย์สูตร 655
  เวลาบนโลก 659
  ปฏิทิน 663
  ดูดาวให้เป็น 666
  ดาวฤกษ์ 667
  การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ 668
  กลุ่มดาวฤกษ์ 672
  ดาวเหนือ 674
  กลุ่มดาวจกรราศี 681
  การเคลื่อนที่ปรากฎของดวงอาทิตย์ในกลุ่มจักรราศี 685
  กลุ่มดาวจักรราศีทั้ง 12 กลุ่ม 689
  ดาราจักรทางช้างเผือกและเอกภพ 702
  ระบบดาวฤกษ์ 706
  กาแลกซี่หรือดาราจักรใกล้โลก 708
  การอ่านแผนที่ดาว 711
  แนวตอบคำถามท้ายบท บทที่ 8 714
  แนวทดสอบท้ายบท บทที่ 8 (ชุดที่ 1 ) 716
  แนวทดสอบท้ายบท บทที่ 8 (ชุดที่ 2 ) 719
8 เทคโนโลยี 725
  9.1 กล้องโทรทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 726
    กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง 726
    กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง 728
    กล้องโทรทรรศน์ชมิดท์ 729
    กล้องโทรทรรศน์วิทยุ 731
    กล้องโทรทรรศน์อวกาศ 732
  9.2 ดาวเทียมและยานอวกาศ 735
    การส่งยานอวกาศและดาวเทียม 736
    วงโคจรดาวเทียม 741
    สภาพชีวิตในอวกาศ 743
    ประโยชน์และความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศ 746
    ชีวิตบนดาวเคราะห์ 747
    ยานอวกาศ 748
    การสำรวจดวงจันทร์ 750
    ยานอวกาศสำรวจดาวอังคาร 759
    ยานขนส่งอวกาศ 762
  ประเทศไทยกับประโยชน์ของการสำรวจอวกาศ 765
  แนวตอบคำถามท้ายบท บทที่ 9 770
  แนวทดสอบท้ายบท บทที่ 9 772
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 1 ดิน 777
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 2 หินและแร่ (ชุดที่ 1) 781
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 2 หินและแร่ (ชุดที่ 2) 784
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 3 แหล่งน้ำ 789
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 4 โลกของเรา 794
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 5 บรรยากาศของเรา (ชุดที่ 1) 797
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 5 บรรยากาศของเรา (ชุดที่ 2) 805
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 6 ลมฟ้าอากาศ (ชุดที่ 1) 810
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 6 ลมฟ้าอากาศ (ชุดที่ 2) 814
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 7 ระบบสุริยะ (ชุดที่ 1) 817
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 7 ระบบสุริยะ (ชุดที่ 2) 825
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 8 ดวงดาวในท้องฟ้า (ชุดที่ 1) 829
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 8 ดวงดาวในท้องฟ้า (ชุดที่ 2) 832
  เฉลยแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 9 เทคโนโลยีอวกาศ 837
  บรรณานุกรม 843

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 62779507

Who's Online