ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5-6 ของ ประสงค์ & จิตเกษม หลำสะอาด
ความนิยมของผู้ชม: / 33
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า
16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
  16.1 ลักษณะทางพันธุกรรม 11
  16.2 การคันพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 13
    การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล 13
    ศัพท์ทางพันธุศาสตร์บางคำที่ควรรู้จัก 17
    ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยกตัว 19
    กฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระ 21
  16.3 ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล 29
    การถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ 29
    การถ่ายทอดลักษณะแบบข่มร่วมกัน 30
    มัลติเปิลแอลลีล 31
    พอลิจีน 36
    การกระจายของจีนในเซลล์สืบพันธุ์ 39
    การแสดงออกร่วมกันของจีน 41
    จีนในโครโมโซมเพศ 44
    จีนในโครโมโซมเดียวกัน 49
  16.4 การถ่ายทอดลักษณะบางประการของจีนในออโตโซม 54
    จีนที่ควบคุมลักษณะหมู่ระบบ Rh 54
    จีนที่ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมีย 56
17 จีนและโครโมโซม  
  17.1 การถ่ายทอดจีนและโครโมโซม 62
  17.2 การค้นพบสารพันธุกรรม 67
  17.3 องค์ประกอบทางเคมีของ DNA  และ RNA 70
  17.4 โครงสร้างของ DNA 73
  17.5 คุณสมบัติของสารพันธุกรรม 77
    การสังเคราะห์ DNA 77
    DNA  ควบคุมลักษณะพันธุกรรม 81
    DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน 83
  17.6 โครงสร้างของ RNA 85
    ชนิดของ RNA 85
    รหัสพันธุกรรม 92
    การสังเคราะห์โปรตีน 94
  17.7 โครงสร้างของ DNA ในโพรคาริโอตและยูคาริโอต 100
  17.8 มิวเทชัน 101
  17.9 โครโมโซมของคน 104
  17.10 การกำหนดเพศ 109
    การกำหนดเพศในสิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเพศ 110
    การกำหนดเพศโดยอาศัยชุดของโครโมโซม 113
    การกำหนดเพศโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม 114
18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA  
  18.1 พันธุ์วิศวกรรม 115
    เอนไซม์ตัดเฉพาะ 118
    การเชื่อมต่อสาย DNA ด้วย DNA ไลเกส 119
  18.2 การโคลนจีน 120
  18.3 การวิเคราะห์ DNA  และการศึกษาจีโนม 123
    การวิเคราะห์ DNA  123
    การศึกษาจีโนม 123  
  18.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA 125
  18.5 การปลอดภัยของเทคโนโลยีของ DNA และมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม 128
  ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 16-17-18 129
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 16-17-18 161
19 วิวัฒนาการ  
  19.1 หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 190
    หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต 190
    หลักฐานจากภายวิภาคเปรียบเทียบ 195
    หลักฐานจากคัพภะวิทยาเปรียบเทียบ 196
    หลักฐานการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 198
    หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์ 199
    หลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล 200
  19.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 202
  19.3 พันธุศาสตร์ประชากร 207
    การหาความถี่ของแอลลีลในประชากร 208
    ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 208
    การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 211
  19.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของจีน 212
    การคัดเลือกโดยธรรมชาติ 212
    มิวเทชันและแปรผันทางพันธุกรรม 214
    การอพยพและการเคลื่อนย้ายประชากร 214
    ขนาดของประชากร 214
    รูปแบบของการผสมพันธุ์ 215
  19.5 กำเนิดของสปีชีส์ 217
  19.6 การพัฒนากับวิวัฒนาการ 218
  ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 19 221
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 19 235
20 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
  20.1 การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 246
    ลักษณะที่ใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต 246
    ลำดับชั้นในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต 249
  20.2 ชื่อของสิ่งมีชีวิต 251
    ชื่อสามัญ 251
    ชื่อวิทยาศาสตร์ 251
  20.3 กำเนิดสิ่งมีชีวิต 254
    กำเนิดสิ่งมีชีวิต 254
    วิวัฒนาการของพืช 258
    วิวัฒนาการของสัตว์ 259
  20.4 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 265
    อาณาจักรมอเนอรา 267
    ไฟลัมชิโซไมโคไฟตา 267
    ไฟลัมไชยาโนไฟตา 271
    อาณาจักรโพรทิสตา 274
    ไฟลัมโพรโทซัว 275
    สาหร่าย 279
    ไฟลัมคลอโรไฟตา 280
    ไฟลัมคริโซไฟตา 281
    ไฟลัมยูกลีโนไฟตา 282
    ไฟลัมฟิโอไฟตา 283
    ไฟลัมโรโดไฟตา 284
    ไฟลัมมิกโซไฟตา 286
    ไฟลัมิกโซไมโคไฟตา 287
    อาณาจักรฟังใจ 288
    ไฟลัไซโกไมโคตา 288
    ไฟลัมแอสโคไมโคตา 289
    ไฟลัมแบสิดิโอไมโคตา 290
    ไฟลัมดิวเทอโรไมโคตา 291
    ไลเคนส์ 292
    ไวรัส 292
    อาณาจักรพืช 296
    ดิวิชันไบรโอไฟตา 298
    ดิวิชันไซโลไฟตา 302
    ดิวิชันไลโคไฟตา 303
    ดิวิชันสฟีโนไฟตา 304
    ดิวิชันเทอโรไฟตา 305
    ดิวิชันโคนิเฟอโรไฟตา 308
    ดิวิชันไซแคโดไฟตา 310
    ดิวิชันกิงโกไฟตา 311
    ดิวิชันนีโทไฟตา 311
    ดิวิชันแอนโทไฟตา 311
    อาณาจักรสัตว์ 312
    ไฟลัมพอริเฟอรา 318
    ไฟลัมซีเลนเทอราดาหรือไฟลัมไนดาเรีย 320
    ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส 323
    ไฟลัมเนมาโทดา 328
    ไฟลัมมอลลัสกา 330
    ไฟลัมแอนเนลิดา 334
    ไฟลัมอาร์โทรโพดา 336
    ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา 344
    ไฟลัมคอร์ดาตา 346
  20.5 วิวัฒนาการของมนุษย์ 355
  20.6 ความหลากหลายของชีวภาพในประเทศไทย 368
  20.7 การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 369
  ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 20 370
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 20 410
21 ระบบนิเวศ  
  21.1 ไบโอม 439
    ไบโอมบนบก 439
    ไบโอมในน้ำ 441
  21.2 ความหลากหลายของระบบนิเวศ 441
    ระบบนิเวศในน้ำจืด 442
    ระบบนิเวศในทะเล 445
    ระบบนิเวศในพื้นดิน 450
  21.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิต 455
  21.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 459
    การเก็บพลังงานในแต่ละระดับการกิน 460
    ความสัมพันธ์เชิงอาหารของสิ่งมีชิวิต 461
    ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 463
    ความสัมพันธ์ในพวกหรือชนิดเดียวกัน 463
    ความสัมพันธ์ในพวกที่ต่างชนิดกัน 464
    พีระมิดนิเวศ 469
  21.5 การหมุนเวียนสารที่สำคัญในระบบนิเวศ 471
    วัฏจักรของน้ำ 473
    วัฏจักรคาร์บอน 474
    วัฏจักรไนโตรเจน 476
    วัฏจักรฟอสฟอรัส 479
    วัฏจักรกำมะถัน 480
    วัฏจักรแคลเซียม 481
  21.6 การเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 482
    การเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 483
    การเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่ในบ่อน้ำ 484
22 ประชากร  
  22.1 ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร 486
    การวัดความหนาแน่นของประชากร 487
  22.2 ขนาดของประชากร 489
  22.3 รูปแบบการเพิ่มของประชากร 491
  22.4 การรอดชีวิตของประชากร 492
  22.5 ประชากรมนุษย์ 494
23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม  
    มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 497
    สาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 498
  23.1 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติปัญหาและการจัดการ 500
    สาเหตุของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 501
  23.2 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 501
    ทรัพยากรแหล่งน้ำ 501
    สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ 502
    น้ำเสียทางกายภาพ 503
    น้ำเสียทางเคมี 504
    สารอินทรีย์ 504
    สารอนินทรีย์ 506
    น้ำเสียทางชีววิทยา 511
    การกำจัดมลพิษทางน้ำหรือการบำบัดน้ำเสีย 512
    ทรัพยากรอากาศ 513
    มลพิษทางอากาศ 514
    สาเหตุของมลพิษทางอากาศ 517
    การป้องกันควบคุมและแก้ไขมลพิษทางอากาศ 518
    มลภาวะทางเสียง 519
    มลภาวะทางทัศนียภาพ 521
    ทรัพยากรดิน 521
    สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางดิน 522
    การปัองกันรักษาดินไม่ให้เสื่อมโทรม 524
    ทรัพยากรป่าไม้ 524
    ทรัพยากรแร่ธาตุ 530
    ทรัพยากรประมง 531
    หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 531
  23.3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 532
  23.4 ปัญหาอุณหภูมิโลกและการเปลี่ยนแปลง 533
  ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 21 , 22 , 23 536
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่  21 , 22 , 23 581 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 56221777

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์