คัมภีร์ชีววิทยา ม.4-5-6 โดย ผศ. ประสงค์ หลำสะอาด และ ผศ. ดร. จิตเกษม หลำสะอาด
ความนิยมของผู้ชม: / 432
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า
1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 7
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 1 พร้อมเฉลย 14
2 การศึกษาชีววิทยา 17
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 2 พร้อมเฉลย 27
3 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 31
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 3 พร้อมเฉลย 59
4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 73
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 4 พร้อมเฉลย 100
5 ระบบย่อยอาหาร 115
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 5 พร้อมเฉลย 146
6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย 161
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 6 พร้อมเฉลย 221
7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 239
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 7 พร้อมเฉลย 254
8 การรับรู้และการตอบสนอง 262
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 8 พร้อมเฉลย 295
9 ระบบต่อมไร้ท่อ 304
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 9 พร้อมเฉลย 316
10 พฤติกรรมของสัตว์ 326
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 10 พร้อมเฉลย 341
11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต 347
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 11 พร้อมเฉลย 381
12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 395
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 12 พร้อมเฉลย 425
13 การสังเคราะห์ด้วยแสง 435
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 13 พร้อมเฉลย 455
14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 461
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 14 พร้อมเฉลย 478
15 การตอบสนองของพืช 489
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 15 พร้อมเฉลย 497
16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 503
17 จีนและโครโมโซม 519
18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA 537
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 16-17-18  พร้อมเฉลย 549
19 วิวัฒนาการ 569
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 19 พร้อมเฉลย 590
20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 599
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 20 พร้อมเฉลย 657
21 ระบบนิเวศ 675
22 ประชากร 703
23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 714
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 21-22-23 พร้อมเฉลย 733
  แนวข้อสอบปี 49 พร้อมเฉลย 753
  ข้อสอบปี 50 พร้อมเฉลย 769

           

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 56221873

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์