ฟิสิกส์ 2 ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความนิยมของผู้ชม: / 16
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

   บทที่

เรื่อง

หน้า
13 ไฟฟ้าสถิต 1
  13.1 แรงไฟฟ้า 1
  13.2 สนามไฟฟ้า 5
  13.3 ฟลักซ์ 9
  13.4 พลังงานของระบบประจุไฟฟ้า 14
  13.5 ศักย์ไฟฟ้า 18
  แบบฝึกหัด 13 31
14 ไฟฟ้ากระแสตรง 35
  14.1 กระแสไฟฟ้า 35
  14.2 กระแสไฟฟ้าในตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ 36
  14.3 กำลังไฟฟ้า 38
  14.4 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 40
  14.5 กฎของเคอร์ชอฟ 44
  แบบฝึกหัด 14 48
15 สภาพนำไฟฟ้า 50
  15.1 การนำไฟฟ้าในของแข็ง 50
  15.2 การนำไฟฟ้าในสารละลาย 59
  15.3 การนำไฟฟ้าในแก๊ส 65
  แบบฝึกหัด 15 73
16 แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 75
  16.1 แรงแม่เหล็กบนประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ 75
  16.2 แรงบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า 78
  16.3 สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า 80
  16.4 กฎของแอมแปร์ 84
  16.5 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 87
  16.6 ปรากฎการณ์ฮอล 91
  แบบฝึกหัด 16 93
17 สารแม่เหล็ก 96
  17.1 สนามแม่เหล็กในเนื้อสาร 96
  14.2 โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็ก 99
  17.3 ความเป็นแม่เหล็ก 101
  17.4 สนามทำแม่เหล็ก 103
  17.5 ชนิดของความเป็นแม่เหล็กของสาร 107
  17.6 สมบัติของสารแม่เหล็ก 113
  17.7 เส้นโค้งแสดงความเป็นแม่เหล็กและความล้า 115
  แบบฝึกหัด 17 119
18 ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า 122
  18.1 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 122
  18.2 ความเหนี่ยวนำตัวเอง 123
  18.3 ความจุไฟฟ้าและไดอิเลกตริก 127
  18.4 วงจร RL  RC  และ RLC 137
  แบบฝึกหัด 18 149
19 ไฟฟ้ากระแสสลับ 151
  19.1 เครื่องกำเนิดกระแสสลับ 151
  19.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 154
  19.3 สมการทั่วไปของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 160
  19.4 ค่ายังผลของกระแส 160
  19.5 ความต่างศักยฺ 163
  19.6 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมี R L  และ C 164
  19.7 อภินาทในวงจรไฟฟ้า 180
  19.8 กำลังของไฟฟ้ากระแสสลับ 184
  19.9 การใช้ปริมาณเชิงซ้อนในไฟฟ้ากระแสสลับ 189
  19.10 อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ 202
  แบบฝึกหัด 19 208
20 อิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น 212
  20.1 หลอดสุญญากาศ 212
  20.2 สารกึ่งตัวนำ 218
  20.3 การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 230
  20.4 การขยายตัวสัญญาณไฟฟ้า 235
  20.5 วงจรอินทิเกรต 243
  แบบฝึกหัด 20 248
21 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 250
  21.1 กฎต่างๆของแม่เหล็กและไฟฟ้า 250
  21.2 สมการของแมกซ์เวล 254
  21.3 การถอดสมการแมกซ์เวลและคลื่นระนาบ 256
  21.4 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 262
  21.5 การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 265
  แบบฝึกหัด 21 269
22 แสง 270
  22.1 ธรรมชาติของแสง 270
  22.2 การสะท้อน 272
  22.3 การหักเห 278
  22.4 ความคลาดของเลนส์ 287
  22.5 ทัศนูปกรณ์ 292
  แบบฝึกหัด 22 300
23 ทัศนศาสตร์กายภาพ 302
  23.1 การแทรกสอดของแสง 302
  23.2 การเลี้ยวเบนของแสง 317
  23.3 โพลาไรเซชัน 329
  แบบฝึกหัด 23 345
24 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 349
  24.1 สภาพสัมพัทธ์ 349
  24.2 กรอบอ้างอิง 350
  24.3 สัมพัทธภาพแบบกาลิเลโอ 351
  24.4 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ 352
  24.5 พลศาสตร์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 358
  24.6 ปรากฎการณ์คอมพ์ตัน 363
  24.7 การผลิตคู่ และการประลัยคู่ 368
  แบบฝึกหัด 24 371
25 ฟิสิกส์ควอนตัม 372
  25.1 ทฤษฎีควอนตัมของการแผ่รังสีจากวัตถุดำ 372
  25.2 ปรากฎการณ์โฟโตอิเลกตริก 377
  25.3 สเปกตรัมชนิดเส้น 383
  25.4 เลเซอร์ 398
  25.5 รังสีเอกซ์ 401
  25.6 สสารและคลื่น 413
  25.7 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก 423
  แบบฝึกหัด 25 429
26 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 432
  26.1 กัมมันตภาพรังสี 432
  26.2 แบบจำลองของนิวเคลียส 441
  26.3 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 446
  26.4 พลังงานนิวเคลียร์ 451
  26.5 รังสีคอสมิก 456
  26.6 อนุภาคมูลฐาน 458
  แบบฝึกหัด 26 465
  ภาคผนวก 467
  คำตอบแบบฝึกหัด 470
  บรรณานุกรม 476
  ดรรชนี 477

            
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 62876109

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์