แคลคูลัส สำหรับวิศวกร 3 โดย รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา
ความนิยมของผู้ชม: / 33
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

สัปดาห์ที่ 1

 

หน้าที่

1. สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 1
  1.1 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 ระดับขั้น 1 1
สัปดาห์ที่ 2
1. สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์  
  1.1 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 ระดับขั้น 1 (ต่อ) 12
  1.2 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 2 ไม่เอกพันธุ์ 14
สัปดาห์ที่ 3
  1.2 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 2 ไม่เอกพันธุ์ (ต่อ) 19
สัปดาห์ที่ 4
2. การหาปริมาณเชิงตัวเลข 27
  2.1 การประมาณค่าปริพันธ์ 27
สัปดาห์ที่ 5
  2.1 การประมาณค่าปริพันธ์ (ต่อ) 37
  2.2 ค่าคลาดเคลื่อน 37
สัปดาห์ที่ 6
3. ปริมาณไม่ตรงแบบ 47
  3.1 ปริมาณบนช่วงอนันต์ 47
สัปดาห์ที่ 7
  3.2 ปริพันธ์ซึ่งปริพัทธมีค่าอนันต์ 53
สัปดาห์ที่ 8
  สอบกลางภาค  
สัปดาห์ที่ 9
4. ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น 58
  4.1 การคำนวณค่าปริพันธ์ตามเส้นในปริภูมิสองมิติ 58
สัปดาห์ที่ 10
  4.2 การคำนวณค่าปริพันธ์ตามเส้นในปริภูมิสามมิติ 71
สัปดาห์ที่ 11
5. อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 78
  5.1 หลักจัดอันดับดี 78
  5.2 การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 79
สัปดาห์ที่ 12
6. ลำดับ และอนุกรมของจำนวน 86
  6.1 ลำดับอนันต์ 87
  6.2 ลำดับทางเดียว 93
สัปดาห์ที่ 13
  6.3 อนุกรมของจำนวน 97
  6.4 การทดสอบการลู่เข้า 101
สัปดาห์ที่ 14
  6.4 การทดสอบการลู่เข้า (ต่อ) 104
สัปดาห์ที่ 15
7. การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน 110
  7.1 อนุกรมกำลัง 110
  7.2 อนุกรมเทย์เลอร์ และอนุกรมแมคคลอริน 113
สัปดาห์ที่ 16
  7.2 อนุกรมเทย์เลอร์ และอนุกรมแมคคลอริน (ต่อ) 115
สัปดาห์ที่ 17
  สอบปลายภาค   
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 37888946

Who's Online

ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์