ทฤษฎี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดย เชื้อ ชูขำ
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 
  

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า 11
  1.1 ไฟฟ้ากับชีวิต 11
  1.2 องค์ประกอบของอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 13
  1.3 บทเรียนด้วยชีวิตเกี่ยวกับไฟฟ้า 14
  1.4 การปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 16
  1.5 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 17
2 ทฤษฎีอิเล็กตรอน 19
  2.1 วงเวเลนซ์และเวเลนซ์อิเล็กตรอน 21
  2.2 กระแสไฟฟ้า 23
  สรุป 25
  แบบฝึกหัด 26
3 ไฟฟ้าสถิตและแรงดันไฟฟ้ากระแส 28
  3.1 ไฟฟ้าสถิต 28
  3.2 ไฟฟ้ากระแส 32
  3.3 วงจรปิดและวงจรเปิด 34
  3.4 กระแสนิยมและกระแสอิเล็กตรอน 35
  สรุป 35
  แบบฝึกหัด 37
4 ตัวกำเนิดแรงดันไฟฟ้า 40
  4.1 การทำปฏิกิริยาทางเคมี 40
  4.2 ความร้อนทำให้เกิดไฟฟ้า 44
  4.3 การกำเนิดไฟฟ้าจากแสงสว่าง 45
  4.4 ไฟฟ้าเกิดจากสนามแม่เหล็กและขดลวด 46
  4.5 ไฟฟ้าเกิดจากแรงกด 48
  สรุป 49
  แบบฝึกหัด 51
5 สายไฟฟ้า 53
  5.1 สายไฟฟ้า 53
  5.2 การหาความต้านทานของลวดทองแดงในระบบเมตริก 57
  สรุป 58
  แบบฝึกหัด 60
6 กฎของโอห์ม 62
  6.1 กฎของโอห์ม 62
  6.2 กำลังไฟฟ้า 66
  สรุป 72
  แบบฝึกหัด 73
7 วงจรอนุกรม 76
  7.1 วงจรอนุกรม 76
  7.2 การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม 79
  สรุป 79
  แบบฝึกหัด 81
8 วงจรขนาน 83
  8.1 วงจรขนาน 83
  8.2 การต่อแบตเตอรี่แบบขนานจะได้กระแสเพิ่มขึ้น 86
  สรุป 87
  แบบฝึกหัด 88
9 วงจรผสม 90
  9.1 การคำนวณหากระแสและแรงดันไฟฟ้าของวงจรแบบผสม 91
  สรุป 95
  แบบฝึกหัด 98
10 แม่เหล็กและแ่ม่เหล็กไฟฟ้า 102
  10.1 เส้นแรงแม่เหล็ก 102
  10.2 การเกิดแม่เหล็ก 103
  10.3 แม่เหล็กไฟฟ้า 107
  สรุป 110
  แบบฝึกหัด 112
11 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 113
  11.1 ลักษณะเบื้องต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 113
  11.2 คอมมิวเทเตอร์ 116
  11.3 หลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 117
  11.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 117
  สรุป 119
  แบบฝึกหัด 121
12 มอเตอร์ไฟฟ้า 122
  12.1 กฎมือซ้ายใช้สำหรับมอเตอร์ 123
  สรุป 127
  แบบฝึกหัด 129
13 ตัวต้านทานและค่าความต้านทาน 130
  13.1 ตัวต้านทานที่ใช้โค๊ดสี 132
  13.2 วงจรตัวต้านทานเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ 135
  สรุป 136
  แบบฝึกหัด 137
14 ตัวเหนี่ยวนำและค่าความเหนี่ยวนำ 139
  14.1 ตัวเหนี่ยวนำ 139
  14.2 การทดลองเกี่ยวกับอินดักเตอร์ 143
  14.3 อินดักเตอร์กับวงจรกระแสสลับ 147
  สรุป 150
  แบบฝึกหัด 152
15 หม้อแปลง 153
  15.1 หลักการของหม้อแปลง 154
  15.2 จำนวนรอบสัมพันธ์กับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างไร 156
  15.3 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 162
  สรุป 163
  แบบฝึกหัด 165
16 คาปาซิเตอร์และคาปาซิแตนซ์ 166
  16.1 คาปาซิแตนซ์ฺกับไฟฟ้ากระแสสลับ 167
  16.2 การทดลองเกี่ยวกับคาปาซิเตอร์ 168
  16.3 ความสัมพันธ์ของคาปาซิเตอร์กับไฟฟ้ากระแสสลับ 178
  สรุป 180
  แบบฝึกหัด 182
17 แม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้งาน 184
  17.1 กระดิ่งไฟฟ้า 184
  17.2 โซลีนอยด์ 186
  17.3 รีเลย์และแมกเนติกคอนแทกเตอร์ 186
  สรุป 190
  แบบฝึกหัด 192
18 ทรานซิสเตอร์ 195
  18.1 ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN 195
  18.2 ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP 196
  18.3 การทำงานของทรานซิสเตอร์ 196
  18.4 รูปร่างและขาของทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ 198
  18.5 ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการวัดทรานซิสเตอร์ 199
  18.6 เทอร์มิสเตอร์ 203
  18.7 LDR 203
  18.8 SCR 203
  18.9 ไตรแอก 204
  18.10 วิธีการอ่านค่าคอนเดนเซอร์ 205
  18.11 วิธีการวัดคอนเดนเซอร์ว่าดีหรือเสีย 206
  18.12 ซีเนอร์ไดโอด 207
  18.13 ไดโอดเปล่งแสง (Light-Emitting Diode:LED) 208
  18.14 โฟโต้ไดโอด (Photo Diode) 210
19 ลอจิกเกต (Logic Gate) 211
  19.1 แอนด์เกต (And Gate) 211
  19.2 ออร์เกต (Or Gate) 213
  19.3 นอตเกต (Not Gate) 214
  19.4 แนนด์เกต (Nand Gate) 215
  19.5 นอร์เกต (Nor Gate) 216
  19.6 คอมพิวเตอร์ (Computer) 217
  19.7 อธิบายการทำงานของวงจรลอจิกเกตอีกแบบหนึ่ง 218
  19.8 ตัวแสดงผลแบบตัวเลขเจ็ดส่วน 225
  19.9 การทำงานของหน้าจอแบบตัวเลขเจ็ดส่วนชนิดแคโทดร่วม 226
  19.10 การทำงานของหน้าจอแบบตัวเลขเจ็ดส่วนชนิดแอโนดร่วม 227
  19.11 การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ 228
  19.12 วงจรไอซี 7447 230
  19.13 ปฏิบัติงานป้อนเลขฐานสอง 1000 ให้เป็นเลข 8 โดยใช้หลอดแสดงผลลอจิก 231
  19.14 ปฏิบัติงานป้อนเลขฐานสอง 1000 ให้เป็นเลข 8 โดยไม่ต่อขา 3 ม 4 และ 5 ของไอซี 7447 232
  19.15 ปฏิบัติงานป้อนเลขฐานสอง 1000 ให้เป็นเลข 8 ของเลขฐานสิบแบบแคโทดร่วม 233
  19.16 เปรียบเทียบสัญลักษณ์ฺ IEC 234
20 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทบทวนวงจร 235
  20.1 วงจรซีเนอร์ไดโอด 235
  20.2 วงจรซิลิคอนและเจอร์เมเนียมไดโอด 236
  20.3 วงจรซีเนอร์ไดโอด 237
  20.4 วงจรรูปคลื่นแบบเต็มคลื่น (Full-Bridge Rectifier) 238
  20.5 วงจรรูปคลื่นแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave Rectifier) 239
  20.6 วงจรขดลวดและความต้านทานเมื่อป้อนไฟ AC 240
  20.7 วงจรอิมพีแดนซ์ (Impedance) 241
  20.8 วงจรคอนเดนเซอร์ต่อกับหลอด 110 โวลต์ แต่ใช้ไฟ 220 โวลต์ 242
  20.9 วงจรคอนเดนเซอร์และไฟฟ้ากระแสสลับ 244
  20.10 วงจรไตรแอก (Triac) 244
  20.11 หลักการวงจรสวิตซ์ฺแสง 246
  20.12 หลักการวงจรป้องกันขโมย 247
  20.13 ปฏิบัติงานทดลองเกี่ยวกับคอนเดนเซอร์ 249
  20.14 วงจรตั้งเวลา 250
  20.15 วงจรไฟกระพริบตามเสียงเพลง 251
  20.16 วงจรเตือนความร้อน 3 จุด 253
  20.17 วงจรเตือนเมื่อน้ำเต็ม 254
  20.18 ปฏิบัติงานทดลองวงจรแทนนาฬิกาปลุก 254
  20.19 วงจรแก้ปัีญหาการต่อไฟผิดขั้ว 255
  20.20 วงจรทดสอบไดโอด 255
  20.21 วงจร SCR เพื่อควบคุมมอเตอร์ 256
  20.22 หลักการของวงจรเครื่องติดต่อภายใน 257
  20.23 วงจรไฟโฆษณา 257
  20.24 วงจรเครื่องมือไฟทดสอบ 258
  20.25 วงจรใช้เรกูเลเตอร์นิปปอนเดนโซเป็นออด (ใช้หลอดแทนหม้อแปลง) 258
  20.26 วงจรใช้เรกูเลเตอร์นิปปอนเดนโซเป็นออด 260
  20.27 วงจรปั๊มน้ำ 261
  20.28 วงจรกระดิ่งไฟฟ้า 263
  20.29 วงจรใช้ไฟฟ้าแทนแบตเตอรี่ของเครื่องรับวิทยุ 266
  20.30 วงจรเครื่องขยายเสียง 267
  20.31 วงจรลำโพงในรถยนต์ 268
  20.32 วงจรไดอะแกรมของระบบพื้นฐานอะนาล็อกและดิจิตอล 269
  20.33 วงจรวิทยุ 270
  20.34 นาฬิกาควอตซ์ (Quartz) (หมุนซ้าย) 279
  คำถามท้ายเล่ม 282
  บรรณานุกรม 312
               
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 37877369

Who's Online

ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์