อนุพันธ์และการประยุกต์ (The Derivative and Its Applications) โดย จินดา อาจริยะกุล
ความนิยมของผู้ชม: / 18
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า

0

Continuity (ความต่อเนื่อง)

1

  0.1  Continuous ฟังก์ชัน 1
  0.2 ทบทวน 5
  0.3 แบบฝึกหัด 0.1 6
  0.4 เฉลยแบบฝึกหัด 0.1 7
  0.5 แบบฝึกหัด 0.2 และคำตอบ 15
1 Derivative (อนุพันธ์) ของฟังก์ชันพีชคณิต 16
  1.1 การหา derivative โดยใช้นิยาม 16
  1.2 ทฤษฎีเบื้องต้นของการหา derivative 18
  1.3 ทบทวน 29
  1.4 แบบฝึกหัด 1.1 29
  1.5 เฉลยแบบฝึกหัด 1.1 31
  1.6 แบบฝึกหัด 1.2 และคำตอบ 35
2 Derivative  ของฟังก์ชัน Logarithmic และฟังก์ชัน Exponential 37
  2.1 Derivative ของฟังก์ชัน Logarithmic 37
  2.2 Derivative ของฟังก์ชัน Exponential 44
  2.3 ทบทวน 50
  2.4 แบบฝึกหัด 2.1 51
  2.5 เฉลยแบบฝึกหัด 2.1 52
  2.6 แบบฝึกหัด 2.2 และคำตอบ 56
3 Derivative ของฟังก์ชันตรีโกณ และ Inverse 58
  3.1 Derivative ของฟังก์ชันตรีโกณ 58
  3.2 Derivative ของ Inverse ตรีโกณฟังก์ชัน 65
  3.3 ทบทวน 68
  3.4 แบบฝึกหัด 3.1 69
  3.5 เฉลยแบบฝึกหัด 3.1 70
  3.6 แบบฝึกหัด 3.2 และคำตอบ 74
4 Derivative ของ Hyperbolic ฟังก์ชันและ Inverse 76
  4.1 Derivative ของ Hyperbolic ฟังก์ชัน 76
  4.2 Derivative ของ Inverse  ของ Hyperbolic ฟังก์ชัน 80
  4.3 ทบทวน 82
  4.4 แบบฝึกหัด 4.1 83
  4.5 เฉลยแบบฝึกหัด 4.1 84
  4.6 แบบฝึกหัด 4.2 และคำตอบ 86
5 Implicit Differentiation 87
  5.1 นิยามและการหา derivative 87
  5.2 ทบทวน 89
  5.3 แบบฝึกหัด 5.1 89
  5.4 เฉลยแบบฝึกหัด 5.1 90
  5.5 แบบฝึกหัด 5.2 และคำตอบ 92
6 Higher Derivatives 94
  6.1 ทบทวน 97
  6.2 แบบฝึกหัด 6.1 97
  6.3 เฉลยแบบฝึกหัด 6.1 98
  6.4 แบบฝึกหัด 6.2 และคำตอบ 100
7 ความหมายทางเรขาคณิตของ Derivative 102
  7.1 ทบทวน 104
  7.2 แบบฝึกหัด 7.1 104
  7.3 เฉลยแบบฝึกหัด 7.1 105
  7.4 แบบฝึกหัด 7.2 และคำตอบ 106
8 Differential 108
  8.1 นิยามของ Differential 108
  8.2 ความหมายทางเรขาคณิตของ Differential 111
  8.3 ทบทวน 116
  8.4 แบบฝึกหัด 8.1 116
  8.5 เฉลยแบบฝึกหัด 8.1 118
  8.6 แบบฝึกหัด 8.2 และคำตอบ 122
9 Applications บางอย่างของ derivatives 124
  9.1 Rate of change 125
  9.2 Relate Rate 130
  9.3 Maximum และ Minimum 134
  9.4 การเขียนกราฟโดยใช้ derivative 143
  9.5 Application ของ maxima และ minima 147
  9.6 Indeterminate Forms 152
  9.7 Taylor Polynomials และ Taylor Series 162
  9.8 ทบทวน 166
  9.9 แบบฝึกหัด 9.1 167
  9.10 แบบฝึกหัด 9.2 168
  9.11 เฉลยแบบฝึกหัด 9.1 169
  9.12 เฉลยแบบฝึกหัด 9.2 178
  9.13 แบบฝึกหัด 9.3 และคำตอบ 185
10 ฟังก์ชันหลายตัวแปร และ Partial Derivatives 187
  10.1 ฟังก์ชันหลายตัวแปร 187
  10.2 Partial Derivatives 196
  10.3 ทบทวน 204
  10.4 แบบฝึกหัด 10.1 205
  10.6 แบบฝึกหัด 10.2 และคำตอบ 211

แบบฝึกหัดทบทวน

213
คำตอบแบบฝึกหัดทบทวน 218
แบบทดสอบ 224
คำตอบแบบทดสอบ 226
ภาคผนวก A. ลิมิตของฟังก์ชัน (Limits of Functions) 228
บรรณานุกรม 250
ดัชนี 251

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 37877585

Who's Online

ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์