ฟิสิกส์ เล่ม 2 ทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543
ความนิยมของผู้ชม: / 7
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
14 สนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็กสถิต 1
  14.1 ฟลักซ์ของสนามเวกเตอร์ 1
  14.2 การอินทิเกรตตามเส้นของสนามเวกเตอร์ 3
  14.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 4
  14.4 กฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้า 5
  14.5 สมบัติของตัวนำในสนามไฟฟ้า 9
  14.6 การเกิดขั้วไฟฟ้า 12
  14.7 โพลาไรเซชันเวกเตอร์ 14
  14.8 การกระจัดไฟฟ้า 16
  14.9 สภาพรับไว้ได้ทางไฟฟ้าและสภาพยอม 18
  14.10 ความจุไฟฟ้า 20
  14.11 พลังงานของสนามไฟฟ้า 21
  14.12 กฎของแอมแปร์สำหรับสนามแม่เหล็ก 22
  14.13 ฟลักซ์แม่เหล็ก 26
  14.14 การเกิดขั้วแม่เหล็กของสาร 26
  14.15 เวกเตอร์แมกนิไตเซชัน 29
  14.16 สนามทำแม่เหล็ก 30
  14.17 สภาพรับได้ทางแม่เหล็กและสภาพซาบซึมได้ 31
    บรรณานุกรม 32
    แบบฝึกหัด 33
15 สนามแม่เหล็กที่ขึ้นต่อเวลา 37
  15.1 กฎของฟาราเดย์-เฮนรี 37
  15.2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนื่องจากสนามแม่เหล็ก 43
  15.3 การเหนี่ยวนำตัวเอง 46
  15.4 พลังงานของสนามแม่เหล็ก 48
  15.5 วงจรคู่ควบ 50
  15.6 กฎของแอมแปร์-แมกซ์เวลล์ 54
  15.7 สมการของแมกซ์เวลล์ 58
    บรรณานุกรม 59
    แบบฝึกหัด 59
16 กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 63
  16.1 กฎของโอห์ม 63
  16.2 กำลังไฟฟ้า 68
  16.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 70
  16.4 กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ 71
  16.5 ขดลวดเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 74
  16.6 ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 80
  16.7 การแกว่งกวัดทางไฟฟ้า 84
  16.8 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 87
  16.9 วงจรอนุกรมของความต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนำ ฯลฯ 98
  16.10 วงจรขนานของความต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนำ ฯลฯ 104
  16.11 อิเล็กทรอนิกส์ 107
    บรรณานุกรม 129
    แบบฝึกหัด 130
17 การเคลื่อนที่แบบคลื่น 135
  17.1 สมการการเคลื่อนที่ของคลื่น 137
  17.2 สมบัติยืดหยุ่นของวัตถุ 142
  17.3 คลื่นตามขวาง 147
  17.4 คลื่นตามยาว 150
  17.5 คลื่นที่ผิวของของเหลว 154
  17.6 คลื่นในสองและสามมิติ 156
  17.7 คลื่นนิ่ง 158
  17.8 ความเร็วกลุ่มและความเร็วเฟส 166
  17.9 เสียง 168
    บรรณานุกรม 175
    แบบฝึกหัด 176
18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 179
  18.1 คลื่นระนาบแม่เหล็กไฟฟ้า 180
  18.2 พลังงานและโมเมนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 182
  18.3 การแผ่รังสีจากขั้วคู่แกว่งกวัด 184
  18.4 การแผ่รังสีของประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 186
  18.5 การเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง 187
  18.6 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 188
  18.7 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 190
    บรรณานุกรม 191
    แบบฝึกหัด 192
19 ทัศนศาสตร์ 195
  19.1 หลักของฮอยเกนส์ 196
  19.2 การสะท้อนและการหักเหของคลื่นระนาบ 197
  19.3 การสะท้อนและการหักเหที่ผิวทรงกลม 203
  19.4 เลนส์และปริซึม 209
  19.5 การแทรกสอด 214
  19.6 การเลี้ยวเบน 221
  19.7 โพลาไรเซชัน 229
  19.8 ทัศนอุปกรณ์ 239
    บรรณานุกรม 247
    แบบฝึกหัด 248
20 ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น 251
  20.1 การแผ่รังสีของวัตถุดำและสมมติฐานของพลังค์ 252
  20.2 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก 257
  20.3 ปรากฎการณ์คอมป์ตัน 262
  20.4 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 267
  20.5 อนุภาคและกลุ่มคลื่น 274
  20.6 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก 278
  20.7 ฟังก์ชันคลื่นและโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ 283
  20.8 สมการชเรอดิงเจอร์ 284
  20.9 อนุภาคในบ่อศักย์สูงอนันต์ 1 มิติ 288
    บรรณานุกรม 290
    แบบฝึกหัด 291
21 โครงสร้างของอะตอม 293
  21.1 อะตอม 293
  21.2 อะตอมไฮโดรเจน 296
  21.3 สปินของอิเล็กตรอน 302
  21.4 หลักการกีดกันเพาลี 303
  21.5 ชั้นอิเล็กตรอนในอะตอม 303
  21.6 อิเล็กตรอนในโมเลกุล 307
  21.7 อิเล็กตรอนในของแข็ง 309
  21.8 ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน 310
  21.9 เลเซอร์ และเมเซอร์ 312
    บรรณานุกรม 314
    แบบฝึกหัด 315
22 นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 317
  22.1 อันตรกิริยาแบบแรงและแบบอ่อน 317
  22.2 นิวเคลียสและสมบัติของนิวเคลียส 324
  22.3 แบบจำลองนิวเคลียส 327
  22.4 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 331
  22.5 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 341
  22.6 สารกัมมันตรังสี 351
  22.7 อนุภาคมูลฐาน 359
    บรรณานุกรม 378
    แบบฝึกหัด 379
  ภาคผนวก ก คณิตศาสตร์ที่จำเป็น 381
  ภาคผนวก ข ระบบหน่วยระหว่างชาติ 391
  ภาคผนวก ค ค่าคงตัวของปริมาณฟิสิกส์ที่ควรทราบ 399
  ภาคผนวก ง  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 401
  ดัชนี 405

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 37888641

Who's Online

ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์