ฟิสิกส์ เล่ม 1 ของทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุง 2543
ความนิยมของผู้ชม: / 13
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 บทนำ 1
  1.1 พัฒนาการด้านความคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ 2
  1.2 ความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ต่อวิชาอื่นๆ 3
  1.3 จักรวาลของอนุภาค 4
  1.4 ทฤษฎีและการทดลอง 7
  1.5 การวัดและหน่วย 8
  บรรณานุกรม 8
  แบบฝึกหัด 9
2 เวกเตอร์ 11
  2.1 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 12
  2.2 การรวมเวกเตอร์ 13
  2.3 เวกเตอร์หนึ่งหน่วยและการแยกเวกเตอร์ 17
  2.4 ผลคูณสเกลาร์และเวกเตอร์ 23
  2.5 ผลคูณสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ 32
  บรรณานุกรม 35
  แบบฝึกหัด 35
3 แรงและการเคลื่อนที่ 39
  3.1 เวกเตอร์บอกตำแหน่ง 39
  3.2 ความเร็ว 40
  3.3 ความเร่ง 42
  3.4 กรอบอ้างอิงและการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 44
  3.5 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 46
  3.6 แรงลัพธ์ 47
  3.7 การเคลื่อนที่ในสนามสม่ำเสมอ 48
  3.8 การเคลื่อนที่บนเส้นโค้ง 51
  บรรณานุกรม 54
  แบบฝึกหัด 54
4 การอนุรักษ์โมเมนตัมและพลังงาน 57
  4.1 การอนุรักษ์โมเมนตัมกับกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน 57
  4.2 ทฤษฎีการดล-โมเมนตัม 61
  4.3 งานและกำลัง 63
  4.4 พลังงานจลน์และหลักงาน-พลังงาน 70
  4.5 แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์ 72
  4.6 พลังงานศักย์ 75
  4.7 การอนุรักษ์พลังงาน 77
  บรรณานุกรม 81
  แบบฝึกหัด 81
5 การเคลื่อนที่แกว่งกวัด 85
  5.1 การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิก 85
  5.2 แรงและพลังงานของการเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิก 88
  5.3 ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย 90
  5.4 การซ้อนทับของการเคลื่อนที่ของสองซิมเปิลฮาร์โมนิก 92
  5.5 การเคลื่อนที่แอนฮาร์โมนิก 97
  5.6 การแกว่งกวัดแบบหน่วง 98
  5.7 การแกว่งกวัดเมื่อมีแรงกระทำ 101
  5.8 การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ 104
  บรรณานุกรม 105
  แบบฝึกหัด 106
6 ระบบอนุภาค 109
  6.1 การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลของระบบอนุภาคโดดเดี่ยว 109
  6.2 การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลสำหรับระบบอนุภาคที่มีแรงภายนอกกระทำ 112
  6.3 มวลลดทอน 114
  6.4 โมเมนตัมเชิงมุมของระบบอนุภาค 116
  6.5 โมเมนตัมเชิงมุมภายในและภายนอก 119
  6.6 พลังงานจลน์ของระบบอนุภาค 121
  6.7 พลังงานรวมของระบบอนุภาคและการอนุรักษ์พลังงาน 122
  6.8 พลังงานภายในและพลังงานยืดเหนี่ยวของระบบอนุภาค 123
  6.9 การชนกัน 124
  บรรณานุกรม 126
  แบบฝึกหัด 127
7 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 131
  7.1 โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็ง 132
  7.2 โมเมนต์ความเฉื่อย 134
  7.3 ทฤษฎีแกนขนานและทฤษฎีแกนตั้งฉาก 135
  7.4 สมการการเคลื่อนที่สำหรับการหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง 140
  7.5 พลังงานจลน์ของการหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง 142
  7.6 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 143
  7.7 ฟิสิกัลเพนดูลัม 144
  7.8 การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป 145
  7.9 สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 146
  บรรณานุกรม 149
  แบบฝึกหัด 150
8 กลศาสตร์ของไหล 155
  8.1 สถิตศาสตร์ของไหล 155
  8.2 พลศาสตร์ของของไหล 170
  8.3 การประยุกต์ทฤษฎีบทแบร์นูลลี 175
  บรรณานุกรม 179
  แบบฝึกหัด 179
9 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 183
  9.1 การทดลองของไมเคลสันและมอร์ลีย์ 184
  9.2 สัจพจน์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 187
  9.3 การแปลงโลเร็นตซ์ 188
  9.4 การหดสั้นของความยาว 192
  9.5 การยืดของช่วงเวลา 193
  9.6 การแปลงความเร็ว 195
  9.7 มวลสัมพัทธ์ 196
  9.8 สมมูลของมวลสารกับพลังงาน 200
  9.9 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและโมเมนตัม 202
  9.10 ขีดจำกัดของความเร็ว 203
  บรรณานุกรม 205
  แบบฝึกหัด 205
10 ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 207
  10.1 อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ 208
  10.2 การขยายตัวตามอุณหภูมิ 208
  10.3 การส่งผ่านความร้อน 213
  10.4 กฎเกี่ยวกับก๊าซ 217
  10.5 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 220
  10.6 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 228
  10.7 กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และเอนโทรปี 234
  10.8 วัฎจักรคาร์โนต์และหลักของการทำความเย็น 240
  10.9 กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ 243
  10.10 กลศาสตร์เชิงสถิติกับอุณหพลศาสตร์ 245
  บรรณานุกรม 247
  แบบฝึกหัด 247
11 อันตรกิริยาโน้มถ่วง 251
  11.1 กฎแห่งการโน้มถ่วง 252
  11.2 มวลเฉื่อยและมวลโน้มถ่วง 255
  11.3 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 256
  11.4 สนามโน้มถ่วง 258
  11.5 ศักย์โน้มถ่วง 259
  11.6 หลักการสมมูล 260
  11.7 ความโน้มถ่วงและแรงภายในโมเลกุล 261
  บรรณานุกรม 261
  แบบฝึกหัด 262
12 อันตรกิริยาไฟฟ้า 265
  12.1 ประจุไฟฟ้า 266
  12.2 กฎของคูลอมบ์ 267
  12.3 สนามไฟฟ้า 270
  12.4 สนามไฟฟ้าของจุดประจุไฟฟ้า 272
  12.5 ศักย์ไฟฟ้า 276
  12.6 ควอนไตเซชันของประจุไฟฟ้า 279
  12.7 การอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า 282
  12.8 ความสัมพันธ์ของพลังงานในสนามไฟฟ้า 282
  12.9 กระแสไฟฟ้า 285
  บรรณานุกรม 288
  แบบฝึกหัด 289
13 อันตรกิริยาแม่เหล็ก 293
  13.1 แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 294
  13.2 การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 297
  13.3 การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กไม่สม่ำเสมอ 299
  13.4 แรงแม่เหล็กที่เกิดบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า 300
  13.5 ทอร์กแม่เหล็กที่เกิดบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า 301
  13.6 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสในขดลวด 304
  13.7 สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าในลวดตรงยาวมาก 305
  13.8 สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าในขดลวดวงกลม 306
  13.9 สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเมื่อประจุเคลื่อนที่ 309
  13.10 แรงระหว่างลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 312
  บรรณานุกรม 313
  แบบฝึกหัด 314
  ภาคผนวก ก คณิตศาสตร์ที่จำเป็น 317
  ภาคผนวก ข ระบบหน่วยระหว่างชาติ 327
  ภาคผนวก ค ค่าคงตัวของปริมาณฟิสิกส์ที่ควรทราบ 335
  ภาคผนวก ง  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 337
  ดัชนี 343

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60660185

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์