พุทธธรรม
ความนิยมของผู้ชม: / 10
แย่มากดีมาก 

สารบาญ

คำปรารภ  (1)

อักษรย่อชื่อคัมภีร์  (9)

สารบาญ  (11)

ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน   1

ภาค 1  มัชเฌนธรรมเทศนา

ตอน 1  ชีวิตคืออะไร?  

บทที่ 1  ขันธ์ 5  15

บทที่ 2  อายตนะ 6  33

ตอน 2 ชีวิตเป็นอย่างไร ?

บทที่ 3  ไตรลักษณ์  67

ตอน 3  ชีวิตเป็นไปอย่างไร ?

บทที่ 4 ปฏิจจสมุปบาท  79

บทที่ 5  กรรม  151

ตอน 4  ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ?

บทที่ 6  นิพพาน  223

บทที่ 7  ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน  261

บทที่ 8 สมถะ  วิปัสสนา เจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ  305

บทที่ 9  หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน  323

บทที่ 10  บทสรุป  ข้อควรทราบเกี่ยวกับนิพพาน  371

บทที่ 11  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  395

บทที่ 12  ศีลกับเจตนารมณ์ของสังคม  431

บทที่ 13 เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฎิหาริย์  และเทวดา  455

บทที่ 14  ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ตัณหา-ฉันทะ  485

บทที่ 15  ความสุข  529

ภาค 2 มัชฌิมาปฏิปทา

ตอน 5 ชีวิตควรเป็นอย่างไร?  

บทที่ 16  บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา  569

ทที่ 17  บุพภาคของการศึกษา 1 ปรโตโฆสะที่ดี- กัลยาณมิตร  621

บทที่ 18  บุพภาคของการศึกษา 2 โยนิโสมนสิการ  667

บทที่ 19  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 : หมวดปัญญา  733

บทที่ 20  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 2 : หมวดศีล  757

บทที่ 21  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 : หมวดสมาธิ  799

บทสรุป

บทที่ 22  อริยสัจ 4  893

บันทึกของผู้เขียน  925

บรรณานุกรม  935

ดัชนี  941

สารบาญพิสดาร

"พุทธธรรม"

คำปรารภ  (1)

อักษรย่อชื่อคัมภีร์  (9)

สารบาญ  (11)

สารบาญพิสดาร  (13)

-สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน  1

ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม  6

ภาค 1  มัชเฌนธรรมเทศนา

ตอน 1  ชีวิตคืออะไร?   15-65

บทที่ 1 ขันธ์ 5 ส่วนประกอบ 5 อย่างของชีวิต  15-31

-ตัวสภาวะ  15

-ความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ต่างๆ  24

-ขันธ์ 5  กับอุปทานขันธ์ 5  หรือ ชีวิตกับชีวิตซึ่งเป็นปัญหา  27

-คุณค่าทางจริยธรรม  28

-บันทึกพิเศษท้ายบท ความรู้ประกอบเกี่ยวกับขันธ์ 5  30

บทที่ 2  อายตนะ 6 แดนรับรู้และเสพเสวยโลก  33-65

-ตัวสภาวะ   34

-ประเภทและระดับของความรู้  42

ก.  จำแนกโดยสภาวะ  หรือโดยธรรมชาติของความรู้  42

ข.  จำแนกโดยทางรับรู้  45

ค.  จำแนกโดยพัฒนาการทางปัญญา  49

ง.  จำแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์  53

-ความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้  54

ก. สัจจะ 2 ระดับ  54

ข. วิปลาส 3  56

-พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ  57

-คุณค่าทางจริยธรรม  63

ตอนที่ 2  ชีวิตเป็นอย่างไร ?  67-78

บทที่ 3 ไตรลักษณ์ ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่างของสิ่งทั้งปวง  67-78

-ตัวกฎหรือตัวสภาวะ  67

-คุณค่าทางจริยธรรม  71

ตอนที่ 3  ชีวิตเป็นอย่างไร ?  79-222

บทที่  4  ปฏิจจสมุปบาท การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ  จึงเกิดมี  79-150

-ตัวกฎหรือตัวสภาวะ  79

1.  ฐานะและความสำคัญ  79

2.  ตัวบทและแบบความสัมพันธ์ในปฏิจจสมุปบาท  81

3.  การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท  84

4.  ความหมายอันสรุป เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น  87

5. คำอธิบายตามแบบ  96

ก.  หัวข้อและโครงรูป  96

ข.  คำจำกัดความองค์ประกอบหรือหัวข้อตามลำดับ  97

ค.  ตัวอย่างคำอธิบายแบบช่วงกว้างที่สุด  99

6.  ความหมายในชีวิตประจำวัน  107

-ความหมายเชิงอธิบาย  109

-คำอธิบายแสดงความสัมพันธ์อย่างง่าย  110

-ตัวอย่างกรณีปลีกย่อยในชีวิตประจำวัน  119

7. ความหมายลึกซึ้งขององค์ธรรมบางข้อ  121

-ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา  129

-ปฏิจจสมุปบาทในฐานะปัจจยาการทางสังคม  137

-หมายเหตุ การตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท  140

-บันทึกพิเศษท้ายบท 

บันทึกที่ 1 ตัวเรา  ของเรา  ตัวกู  ของกู  143

บันทึกที่ 2 :  เกิดและตายแบบปัจจุบัน  145

บันทึกที่ 3 :  ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม  146

บันทึกที่ 4 :  ปัญหาการแปลคำว่า "นิโรธ"  149

บันทึกที่ 5 :  ความหมายย่อขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท  150

บทที่ 5  กรรม  ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท  151-222

-ความนำ  151

-กฎแห่งกรรม  152

-ความหมายและประเภทของกรรม  157

-ปัญหาเกี่ยวกับความดี-ความชั่ว  162

ก.  ความหมายของกุศลและอกุศล  163

ข.  ข้อควรทราบพิเศษเกี่ยวกับกุศลแลอกุศล   167

1กุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่กันได้  167

2บุญและบาป  กับ กุศล และอกุศล  168

ค.  เกณฑ์วินิจฉัยกรรมดี-กรรมชั่ว  171

-ปัญหาเกี่ยวกับการให้ผลของกรรมดี-กรรมชั่ว  187

-ผลกรรมในช่วงกว้างไกล  193

-ข้อควรทราบพิเศษเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด  204

1) สุขทุกข์ ใครทำให้  204

2เชื่ออย่างไรผิดหลักกรรม  205

3กรรมชำระล้างได้อย่างไร  207

4) กรรมกับอนัตตา  ขัดกันหรือไม่  209

-คุณค่าทางจริยธรรม  213

-บันทึกพิเศษท้ายบท กรรม12  219

ตอนที่ 4  ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร  223-565

บทที่ 6  วิชชา  วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติ  นิพพาน  ประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิตนี้  223-260

-กระบวนธรรมดับทุกข์  หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรจวาร  224

-ภาวะแห่งนิพพาน  229

-ภาวะของผู้บรรลุนิพพาน  241

1. ภาวะทางปัญญา  242

2. ภาวะทางจิต  244

3. ภาวะทางความประพฤติ  หรือการดำเนินชีวิต  250

บทที่ 7 ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน  261-303

1.  ประเภทและระดับของนิพพาน  261

2.  ประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพาน   279

-บันทึกพิเศษท้ายบท

บทที่ 8  ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจ  305-322

1.  สมถะ-วิปัสสนา  305

2.  เจโตวิมุตติ-ปัญญาวิมุตติ  308

- บันทึกพิเศษท้ายบท ความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพาน  321

บทที่ 9  หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน  323-370

หลักทั่วไป  323

หลักมาตรฐานด้านสมถะ  333

หลักมาตรฐานด้านวิปัสสนา  343

หลักการปฏิบัติที่จัดเป็นระบบ (สรุปความวิสุทธิมัคค์ 951  หน้า )  359

-บันทึกพิเศษท้ายบท 

บทที่ 10  บทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพาน   371-393

-คุณค่าและลักษณะที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน  371

- จุดที่มักเขว  หรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพาน  376

- ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับนิพพาน  381

บทที่ 11  บทความประกอบที่ 1 ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  395-430

-ข้อความทั่วไป  และคุณสมบัติโดยสรุป  395

- ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของบุคคลโสดาบัน  417

-บันทึกพิเศษท้ายบท

ทที่ 12  บทความประกอบที่ 2 ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม  431-454

-สรุปความ  444

-บันทึกพิเศษท้ายบท

บทที่ 13  บทความประกอบที่ 3  อิทธิปาฏิหาริย์ และเทวดา  455-483

-อิทธิปาฏิหาริย์  459

-เทวดา  466

-สรุปวิธีปฏิบัติ  472

-บันทึกพิเศษท้ายบท

บทที่ 14  บทความประกอบที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ  485-528

-ความเข้าใจเบื้องต้น  เพื่อแก้และกันความสับสน  486

-แรงจูงใจในพุทธธรรม ตัณหา-ฉันทะ  490

-ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อน  504

บทสรุป  519

บทที่ 15 :  บทความประกอบที่ 5 ความสุข  529-565

-ความสำคัญของความสุข  ในหลักพุทธธรรม  529

-ขั้นหรือประเภทต่างๆ ของความสุข  530

-บทสรุป : วิธีปฏิบัติต่อความสุข  557

-บันทึกพิเศษท้ายบท :

ภาค  2  มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติ

หรือทางสายกลาง

ตอนที่ 5 ชีวิตควรเป็นอย่างไร ?   569-892

บทที่ 16 บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา  569-619

-มัชฌิมาปฏิปทาต่อเนื่องจากมัชเฌนธรรมเทศนา  569

1.  จากปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  สู่มัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรค  578

2.  กระบวนการกุศลธรรมนำสู่วิมุตติ  578

3.  กระบวนการปฏิบัติแบบลำดับขั้นตอน  578

-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา  581

-บันทึกพิเศษท้ายบท 4  เรื่อง 

บทที่ 17  บุพภาคของการศึกษา  หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา 1 : ปรโตโฆสะที่ดี  621-665

-ปัจจัยแห่งสัมมาทิฎฐิ 2  621

-ปรโตโฆสะ- กัลยาณมิตร วิธีการแห่งศรัทธา (องค์ประกอบภายนอก)  - ความหมาย  622

-ความสำคัญของการมีกัลยาณมิตร  623

-คุณสมบัติของกัลยาณมิตร  627

-การทำหน้าที่ของกัลยาณมิตร จากปรโตโฆสะ  สู่โยนิโสมนสิการ  641

-หลักศรัทธาโดยสรุป  647

-พุทธพจน์แสดงหลักศรัทธา  650

บทที่ 18  บุพภาคของการศึกษา  หรือบุพนิมิตแห่งมัชฺฌิมาปฏิปทา 2 โยนิโสมนสิการ  667-732

-โยนิโสมนสิการ วิธีการแห่งปัญญา (องค์ประกอบภายใน)   667

-ความสำคัญของโยนิโสมนสิการ  669

-ความหมายของโยนิโสมนสิการ  675

-วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  675

-เตรียมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา  727

-พระรัตนตรัย  729

-บันทึกพิเศษท้ายบท

บทที่ 19  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 หมวดปัญญา  733-756

1.  สัมมาทิฎฐิ  733

2.  สัมมาสังกัปปะ  748

บทที่ 20 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 2 : หมวดศีล  757-797

3. 4. 5. สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  คำจำกัดความและความหมาย  757

-เหตุใดความหมายของศีลจึงมีรูปลักษณะเป็นคำปฏิเสธ  761

-ศีลสำหรับประชาชน  767

ก. ศีลพื้นฐาน  768

ข. ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม  774

-หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ  778

ก. การแสวงหาและรักษาทรัพย์  785

ข. ความสุขอันชอบธรรมที่คฤหัสถ์ควรมี  786

ค.  การใช้จ่ายทรัพย์  787

* ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับ  ทรัพย์  ชีวิตดีงาม สังคม  ชีวิตพระ   ชีวิตคฤหัสถ์   789

บทที่ 21 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 หมวดสมาธิ  799-891

6. สัมมาวายามะ  799

-คำจำกัดความและความหมาย  799

-ความสำคัญและขอบเขตความสำคัญของความเพียร  800

-การปฏิบัติธรรมอาศัยสภาพแวดล้อม  802

7. สัมมาสติ  803

-คำจำกัดความ  803

-สติในฐานะอัปปมาทธรรม  804

-สติพิจารณาโดยคุณค่าทางสังคม  807

-บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปัญญา  หรือการกำจัดอาสวกิเลส  808

-สติปัฏฐานในฐานะสัมมาสติ  810

-สาระสำคัญของสติปัฏฐาน  812

-เหตุใดสติที่ตามทันปัจจุบัน จึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนา  819

8. สัมมาสมาธิ  824

1ฐาน  ปทัฏฐาน  และที่หมายของสมาธิ  870

2)  องค์ประกอบร่วมของสมาธิ : องค์ฌาณ  872

3)  เครื่องวัดความพร้อม : อินทรีย์  875

4) สนามปฏิบัติการทางปัญญา : โพชฌงค์  879

5)  ความพร้อมเพรียงขององค์มรรค : ธรรมสามัคคี  885

-บันทึกพิเศษท้ายบท 

บทสรุป

บทที่ 22  อริยสัจ 4  893-924

บันทึกของผู้เขียน  925

บรรณานุกรม  935

ดัชนี  941

แทรกเพิ่ม  

บทที่ 3

-คำอธิบายไตรลักษณ์ตามหลักวิชาในคัมภีร์  70/1

-คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์  70/36

-พุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์  78/1

บทที่ 4

บันทึกที่ 6 ความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหา   150/1

ดัชนีภาคผนวก  1067 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63048544

Who's Online

ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์