โลหะวิทยากายภาพ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรพันธ์ สิทธิพงศ์
ความนิยมของผู้ชม: / 39
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ประวัติและเครื่องมือของนักโลหะ  1

1.1  ความนำ  1

1.2  ประวัติของวิชา   1

1.3  ขอบข่ายของวิชา   4

1.4  เครื่องมือของนักโลหะ   4

1.4.1  เครื่องมือวัดอุณหภูมิระบบเชิงกล   5

1.4.2  เครื่องมือวัดอุณหภูมิระบบไฟฟ้า  8

1.5 กล้องจุลทรรศน์   18

1.6  เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะ   22

1.7  การวัดค่าความต้านทานแรงดึงของวัสดุ   30

1.8  การทดสอบการตกกระทบ   38

1.9  การทดสอบความล้า   39

1.10  การทดสอบการคืบตัว  41

1.11  การทดสอบโดยไม่ทำลายสภาพ   41

1.12 วิธีตรวจสอบโดยใช้รังสี    42

1.13  วิธีตรวจสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก  45

1.14  การตรวจสอบโดยใช้สารเรืองแสง   47

1.15  การตรวจสอบโดยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค  49

1.16  การตรวจสอบโดยกระแสเอ็ดดี้   51

1.17  การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายสามมิติ   51

1.18  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 1    53

หน่วยที่ 2  โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก   55

2.1   กล่าวนำ  55

2.2  โครงสร้างอะตอม   55

2.3  ทฤษฎีโครงสร้างอะตอม   55

2.4  แรงดึงดูดระหว่างอะตอม   59

2.5  ลักษณะการรวมตัวของอะตอม  67

2.6  โครงสร้างผลึก   73

2.7  ระนาบและทิศทางของผลึก  88

2.8  การโปรเจคภาพแบบสเตริโอกราฟิคส์   91

2.9  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของผลึก  95

2.10  วิธีตรวจสอบโครงสร้างภายในของผลึก  97

2.11  ความไม่สมบูรณ์ของผลึกและการเคลื่อนไหวของอะตอม   103

2.12  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 2  108

หน่วยที่ 3  การเสียรูปถาวร   111

3.1  บทนำ   111

3.2  การเสียรูปร่างโดยการเลื่อน   111

3.3  กลไกของการเลื่อน   113

3.4  การเลื่อนในโครงผลึกแบบต่างๆ   117

3.5  การเสียรูปร่างจากการบิด   118

3.6  ข้อแตกต่างของการเลื่อนและการบิด   118

3.7  การแตกหัก    120

3.8  การเลื่อน การบิด  และการแตกหัก   120

3.9  วัสดุหลายผลึก   120

3.10  ผลของการปฏิบัติงานเ็ย็นที่มีต่อคุณสมบัติของโลหะ   121

3.11  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 3   123

หน่วยที่ 4   การอบอ่อนและงานขึ้นรูปร้อน   125

4.1  บทนำ   125

4.2  การคืนตัว   125

4.3  การเกิดผลึกใหม่   126

4.4  ระดับอุณหภูมิของการตกผลึกใหม่   128

4.5  การเติบโตของเกรน   131

4.8  ขนาดเกรน   131

4.7  ผลต่อคุณสมบัติ   136

4.8  จุดแบ่งระหว่างงานรีดร้อนกับงานรีดเย็น   136

4.9  งานรีดร้อนต่องานรีดเย็น   138

4.10  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 4   141

หน่วยที่ 5  การก่อตัวของโลหะผสม  142

5.1  บทนำ   142

5.2  การจัดแบ่งกลุ่มของโลหะผสม   142

5.3  สารละลายของแข็ง   143

5.4  ชนิดของสารละลายของแข็ง   145

5.5  สารประกอบ   151

5.6  การตกผลึกของโลหะ   153

5.7  ผลของขนาดเกรน   154

5.8  เม็ดเกรนและขอบเกรน   156

5.9  ลักษณะของโครงสร้างเกรนในแบบหล่อ   156

5.10  แบบฝึกหัดท้่ายหน่วยเรียนที่ 5   157

หน่วยที่ 6  แผนภาพสมดุล   158

6.1  บทนำ   158

6.2  กราฟชนิดที่ 1 โลหะทั้งสองชนิดสามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์

ในสภาพของเหลวและของแข็ง   161

6.3  กฎข้อที่ 1 การหาสัดส่วนผสมทางเคมีของเฟส   164

6.4  กฎข้อที่ 2 การหาปริมาณของเฟส   165

6.5  การเย็นตัวของสารละลายของแข็งในภาวะสมดุล   166

6.6  การแพร่ของอะตอม   167

6.7  การเย็นตัวอย่างไม่สมดุลของน้ำโลหะและการเกิดแกน   168

6.8  การปรับโครงสร้างให้เป็นเนื้อเดียว   169

6.9  คุณสมบัติของโลหะผสมในภาวะสารละลายของแข็ง   170

6.10  การแปรค่าของกราฟแบบที่ 1   171

6.11  กราฟชนิดที่ 2 โลหะสองชนิดสามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์

ในภาวะของเหลว  และไม่สามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้ เลยในภาวะของแข็ง   172

6.12  กราฟชนิดที่ 3 โลหะสองชนิดสามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์  

ในภาวะของเหลว  แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่สามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้ในสภาพของแข็ง   179

6.13  คุณสมบัติของโลหะผสมที่มีของผสมยูเทคติกประกอบอยู่   187

6.14  การแยกแข็ง   188

6.15  กราฟชนิดที่ 4 การเกิดสารประกอบ   191

6.16  กราฟชนิดที่ 5 การเกิดปฏิกิริยาเพอริเทคติก   194

6.17  กราฟชนิดที่ 6 โลหะสองชนิดสามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้บ้างในภาวะของแข็ง 

การเกิดปฏิกิริยาโมโนเทคติก   199

6.18  กราฟชนิดที่ 7 โลหะสองชนิดไม่สามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้เลยทั้งในสถานะของเหลวและของแข็ง  203

6.19  ความสัมพันธ์ระหว่างไดอะแกรมแต่ละแบบ   204

6.20  อันยรูป   206

6.21  การจัดระเบียบของโครงผลึก   206

6.22  ปฏิกิริยายูเทคตอย    209

6.23  ปฏิกิริยาเพอริเทคตอย   211

6.24  แผนภาพการสมดุลที่ัซับซ้อน   214

6.25  แผนภาพเฟสของโลหะผสมบางคู่ที่ควรรู้จัก   216

6.26  แผนภาพเฟสของระบบโลหะผสม 3 ธาตุ   222

6.27  คุณสมบัติของโลหะผสม   222

6.28  กฎของกิบบ์เกี่ยวกับเฟส   224

6.29  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 6  226

หน่วยที่ 7  แผนภาพสมดุลของเหล็-เหล็กคาร์ไบด์   233

7.1  บทนำ   233

7.2  การผลิตเหล็กอ่อน   234

7.3  คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากเหล็กอ่อน   235

7.4  แผนภาพสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์   238

7.5  คำนิยามของโครงสร้างสำคัญ   241

7.6  ปริมาณคาร์บอนที่สามารถละลายในเหล็กได้   242

7.7  การเย็นตัวอย่างช้าๆ ของน้ำเหล็กกล้า  244

7.8  แนวเส้นอุณหภูมิวิกฤติ   250

7.9  การจัดแบ่งชนิดของเหล็กกล้า   251

7.10  ผลของธาตุผสมที่มีต่อคุณภาพของเหล็ก   253

7.11 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 7   256

หน่วยที่่ 8  การอบชุบโลหะด้วยความร้อน   258

8.1  บทนำ   258

8.2  การอบอ่อนเต็มที่   258

8.3  โครงสร้างเม็ดกลม   261

8.4  การอบคายความเค้น   262

8.5  การอบอ่อนขบวนการ   263

8.6  การปรับสภาพปกติ   263

8.7  การชุบแข็ง  265

8.8  แผนภาพการเปลี่ยนแปลงโดยอุณหภูมิคงที่   269

8.9  การเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเพียไลท์และเบนไนท์   273

8.10 เส้นโค้งการเย็นตัว และ I-T  ไดอะแกรม  276

8.11  การเปลี่ยนโครงสร้างระหว่างการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง   280

8.12  ตำแหน่งบนเส้นโค้ง I-T   283

8.13  อุณหภูมิของการชุบแข็งหรืออุณหภูมิออสติไนท์   287

8.14  ความเป็นเอกพันธ์ของโครงสร้างออสติไนท์  288

8.15  กลไกของการดึงความร้อนออกในช่วงของการชุบ   289

8.16  สารตัวกลางที่ใช้ชุบ   290

8.17  อุณหภูมิของตัวกลางที่ใช้ชุบ  292

8.18  ลักษณะของผิวหน้าชิ้นงาน  293

8.19  ขนาดและมวลของชิ้นงาน  294

8.20  ค่าความสามารถในการชุบแข็งได้ลึก   300

8.21  การใช้ประโยชน์ของข้อมูลการซึมลึกของความแข็ง   304

8.22  การคืนตัว  305

8.23  การชุบแข็งสองชั้น  310

8.24  ออสเทมเปอริง  310

8.25  การชุบแข็งแบบมาร์เทมเปอริง  312

8.26  การชุบแข็งผิว  313

8.27  การเติมคาร์บอน  313

8.28  การเติมไนโตรเจน   317

8.29  การเติมคาร์บอนและไนโตรเจน   320

8.30  การชุบแข็งด้วยเปลวไฟ  321

8.31  การชุบแข็งโดยการเหนี่ยวนำ  323

8.32   ความเค้นตกค้าง   324

8.33  การชุบแข็งเหล็กกล้าผสมคาร์บอน   335

8.34  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 8   337

หน่วยที่ 9  เหล็กและการถลุง  340

9.1  บทนำ   340

9.2  สินแร่เหล็ก   340

9.3  แหล่งแร่เหล็กของโลก   341

9.4  การถลุงสินแร่เหล็ก   343

9.5  ผลของธาตุผสมต่างๆ ในเหล็กดิบ   346

9.6  คุณสมบัิติและการผลิตเหล็กอ่อน  348

9.7  กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้า   349

9.8  การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเบสเซมเมอร์   351

9.9  กระบวนการออกซิเจน   354

9.10  การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตากระทะ   357

9.11  การผลิตเหล็กกล้าโดยใช้เตาไฟฟ้า   359

9.12  การถลุงเหล็กหล่อ   363

9.13  การถลุงเหล็กเืพื่อให้ได้เหล็กพรุน   366

9.14  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 9   368

หนังสืออ้างอิง  369 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60634014

Who's Online