ฟิสิกส์ โครงสร้าง 2 ม.5 เล่ม 4 ว023 อ.นิรันดร์ สุวรัตน์
ความนิยมของผู้ชม: / 44
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
11 ไฟฟ้าสถิต  
  11.1 ประจุไฟฟ้า 1
  11.2 ฎกการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า 3
  11.3 ตัวนำไฟฟ้า 4
  11.4 การทำให้วัตถุตัวนำเกิดประจุไฟฟ้า 4
  11.5 อิเล็กโทรสโคป 8
  11.6 การกระจายของประจุ 10
  11.7 การทดสอบที่แสดงว่าประจุจะกระจายอยู่เฉพาะผิวนอกของตัวนำเท่านั้น 11
  11.8 การถ่ายเทประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลม 13
  11.9 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ 14
  11.10 สนามไฟฟ้า 24
    11.10.1 สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ 29
    11.10.2 เส้นแรงไฟฟ้า 33
    11.10.3 จุดสะเทินในสนามไฟฟ้า 36
    11.10.4 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม 38
  11.11 ศักย์ไฟฟ้า 41
    11.11.1 งานในการย้ายประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 42
    11.11.2 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ 43
    11.11.3 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม 48
    11.11.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 51
    11.11.5 ผิวสมศักย์และเส้นสมศักย์ 60
  11.12 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า 61
    11.12.1 ความจุไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมลูกเดียว 61
    11.12.2 ความจุไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมซ้อนกันและลูกนอกต่อลงดิน 63
    11.12.3 ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบแผ่นโลหะขนาน 65
    11.12.4 การต่อตัวเก็บประจุ 66
  11.13 การหาปริมาณประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมเมื่อมีการถ่ายเทประจุ 74
  11.14 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ 77
  11.15 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ 80
    11.15.1 เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ 80
    11.15.2 เครื่องพ่นสี 81
    11.15.3 เครื่องถ่ายลายนิ้วมือ 82
    11.15.4 เครื่องถ่ายเอกสาร 82
    แบบทดสอบบทที่ 11 เรื่องไฟฟ้าสถิต 83
    เฉลยแบบทดสอบบทที่ 11 เรื่องไฟฟ้าสถิต 96
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องไฟฟ้าสถิต ปี พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน 117
    เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องไฟฟ้าสถิต ปี พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน 125
12 ไฟฟ้ากระแส  
  12.1 กระแสไฟฟ้า 145
  12.2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 145
    12.2.1 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 145
    12.2.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 147
    12.2.3 คู่ควบความร้อน 147
    12.2.4 เซลล์สุริยะ 147
    12.2.5 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิต 148
  12.3 การนำไฟฟ้า 148
    12.3.1 การนำไฟฟ้าในโลหะ 148
    12.3.2 การนำไฟฟ้าในหลอดสุญญากาศ 149
    12.3.3 การนำไฟฟ้าในอิเล็กโทรไลต์ 150
    12.3.4 การนำไฟ้ฟาในหลอดบรรจุแก๊ส 151
    12.3.5 การนำไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ 151
  12.4 กระแสไฟฟ้าในตัวนำ 152
  12.5 กฎของโอห์มและความต้านทาน 158
    12.5.1 ความต้านทานไฟฟ้า 159
    12.5.2 ไดโอด 162
  12.6 สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า 164
  12.7 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทาน 170
  12.8 การคำนวณหาความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 171
  12.9 การต่อตัวต้านทาน 173
    12.9.1 การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม 173
    12.9.2 การต่อตัวต้านแบบขนาน 174
    12.9.3 การต่อตัวต้านทานที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 177
    12.9.4 ตัวต้านทานที่ต่อกันแบบสมมาตร 185
    12.9.5 ตัวต้านทานที่ต่อแบบวีทสโตนบริดส์ 189
    12.9.6 ตัวต้านทานที่ต่อแบบ Delta และ Wye 191
  12.10 แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า 194
  12.11 ค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ เมื่อวงจรเปิด และวงจรปิด 195
  12.12 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 196
  12.13 การหาความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด  ที่มีเซลล์ไฟฟ้าแทรกอยู่ในวงจรไฟฟ้าวงเดียว 212
  12.14 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 218
  12.15 แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ 223
    12.15.1 หลักการสร้างแอมมิเตอร์ 223
    12.15.2 หลักการสร้างโวลต์มิเตอร์ 225
    12.15.3 หลักการสร้างโอห์มมิเตอร์ 228
    12.15.4 มิลติมิเตอร์ 230
  12.16 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 232
    12.16.1 พลังงานไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 233
    12.16.2 พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียให้แก่ตัวต้านทาน 234
  12.17 การคิดค่าไฟฟ้า 241
  12.18 ประสิทธิภาพกับการสูญเสีย 245
    แบบทดสอบบทที่ 12 เรื่องไฟฟ้ากระแส 247
    เฉลยแบบทดสอบบทที่ 12 เรื่องไฟฟ้ากระแส 258
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องไฟฟ้ากระแส ปี 2518-ปัจจุบัน 274
    เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องไฟฟ้ากระแส ปี 2518-ปัจจุบัน 285
13 แม่เหล็กไฟฟ้า  
  13.1 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 300
    13.1.1 สมบัติของแท่งแม่เหล็ก 300
    13.1.2 สนามแม่เหล็ก 301
    13.1.3 สนามแม่เหล็กโลก 302
    13.1.4 ความเข้มสนามแม่เหล็ก 303
    13.1.5 จุดสะเทิน 305
    13.1.6 การคูณเวกเตอร์แบบ Vector product หรือ Cross product 307
  13.2 แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 308
  13.3 แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  เมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 322
  13.4 สนามแม่เหล็ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ 328
    13.4.1 สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในลวดตรงยาว 329
    13.4.2 สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในขดลวดวงกลม 331
    13.4.3 สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในโซเลนอยด์ 332
  13.5 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้า และขนานกัน 335
  13.6 แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 338
  13.7 แกลแวนอมิเตอร์ 342
  13.8 มอเตอร์กระแสตรง 344
  13.9 กระแสเหนี่ยวนำ 345
    13.9.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นบนเส้นลวดตัวนำทีเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก 345
    13.9.2 กระแสเหนี่ยวนำที่เกิดในขดลวดตัวนำ 348
    13.9.3 การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดที่หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กคงที่ 353
    13.9.4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับในมอเตอร์กระแสตรง 355
  13.10 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกำลังไฟฟ้า 357
    13.10.1 ไดนาโมกระแสตรง 357
    13.10.2 ไดนาโมกระแสสลับ 358
    13.10.3 การผลิตไฟฟ้ากระแสสลับในระบบ 3 เฟส 359
    13.10.4 การส่งกำลังไฟฟ้าและการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในสายไฟ 360
  13.11 หม้อแปลง 361
  13.12 การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง 369
    แบบทดสอบบทที่ 13 เรื่องแม่เหล็ก-ไฟฟ้า 371
    เฉลยแบบทดสอบบทที่ 13 เรื่องแม่เหล็ก-ไฟฟ้า 381
    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องแม่เหล็ก-ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน 389
    เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องแม่เหล็ก-ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน 400
    เฉลยแบบฝึกหัด สสวท บทที่ 11 ไฟฟ้าสถิต 417
    เฉลยแบบฝึกหัด สสวท บทที่ 12 ไฟฟ้ากระแส 433
    เฉลยแบบฝึกหัด สสวท บทที่ 13 แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 447

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61573513

Who's Online

ขณะนี้มี 85 บุคคลทั่วไป ออนไลน์