หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ 4 ว 028 กระทรวงศึกษาธิการ
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
1 ไฟฟ้าสถิต 1
  1.1 ประจุไฟฟ้า 1
  1.2 ตัวนำและฉนวน 3
    กิจกรรม 1.1 การเกิดประจุบนตัวนำและฉนวน 3
  1.3 การเหนี่วยวนำประจุไฟฟ้าและการทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า 4
    1.3.1 การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า 5
    1.3.2 การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า 6
    1.3.3 การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการแตะ 8
  1.4 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ 9
  1.5 สนามไฟฟ้า 15
  1.6 เส้นแรงไฟฟ้า 22
    กิจกรรม 1.2 การศึกษาลักษณะของเส้นแรงไฟฟ้า 24
  1.7 ศักย์ไฟฟ้า 31
    1.7.1 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ 33
    1.7.2 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม 39
    1.7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 40
  1.8 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า 41
    กิจกรรม 1.3 ตัวเก็บประจุ 43
  1.9 การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต 50
    1.9.1 เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ 50
    1.9.2 เครื่องพ่นสี 51
    1.9.3 เครื่องถ่ายลายนิ้วมือ 51
    1.9.4 เครื่องถ่ายเอกสาร 51
    แบบฝึกหัดบทที่ 1 53
2 ไฟฟ้ากระแสตรง 59
  2.1 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 59
  2.2 กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 62
  2.3 การนำไฟฟ้า 67
  2.4 กฎของโอห์ม 68
    การทดลอง 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 68
  2.5 สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า 71
  2.6 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานของสาร 77
    การทดลอง 2.2 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานของโลหะ 77
  2.7 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 79
    การทดลอง 2.3 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์ไฟฟ้า 80
  2.8 การต่อตัวต้านทาน 83
    การทดลอง 2.4 กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวต้านทานที่ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 83
  2.9 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 91
    2.9.1 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 91
    2.9.2 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน 93
  2.10 แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ 98
    2.10.1 หลักการสร้างแอมมิเตอร์ 99
    2.10.2 หลักการสร้างโวลต์มิเตอร์ 102
    2.10.3 หลักการสร้างโอห์มมิเตอร์ 105
  2.11 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 108
  2.12 วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 115
    2.12.1 วงจรไฟฟ้าในบ้าน 115
    2.12.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 120
    2.12.3 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 123
  2.13 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและการนำไฟฟ้าแบบต่างๆ 126
    2.13.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 126
    2.13.2 คู่ควบความร้อน 126
    2.13.3 เซลล์สุริยะ 127
    2.13.4 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิต 127
    2.13.5 การนำไฟฟ้าในหลอดสูญญากาศ 128
    2.13.6 การนำไฟฟ้าในอิเล็กโทรไลต์ 129
    2.13.7 การนำไฟฟ้าในหลอดบรรจุแก๊ส 131
    2.13.8 การนำกระแสไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ 132
    2.13.9 การนำกระแสไฟฟ้าของไดโอด 133
    แบบฝึกหัดบทที่ 2 135
3 ไฟฟ้า-แม่เหล็ก 146
  3.1 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 146
  3.2 แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 149
  3.3 แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 153
    กิจกรรม 3.1  แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  เมื่อวางอยู่ในบริเวณทีมีสนามแม่เหล็ก 153
  3.4 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ 157
  3.5 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นขนานกันที่มีกระแสไฟฟ้า 160
    กิจกรรม 3.2 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและขนานกัน 161
  3.6 แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 163
  3.7 แกลแวนอมิเตอร์ 164
  3.8 มอเตอร์กระแสตรง 166
  3.9 กระแสเหนี่ยวนำ 170
  3.10 การผลิตกระแสไฟฟ้า และการส่งกำลังไฟฟ้า 176
    กิจกรรม 3.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 176
  3.11 หม้อแปลง 186
    กิจกรรม 3.4 หม้อแปลง 186
  3.12 การนำความรู้ทางไฟฟ้า - แม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ 193
  3.13 การอนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลิตไฟฟ้า 199
    แบบฝึกหัดบทที่ 3 203
4 ไฟฟ้าระแสสลับ 214
  4.1 ลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ 214
  4.2 การวัดค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับ 216
    กิจกรรม 4.1 การวัดค่าความต่างศักย์ของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ 216
  4.3 ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับ 218
    การทดลอง 4.1 การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ 219
  4.4 การเขียนแผนภาพเฟเซอร์ 221
  4.5 ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำในวงจรฟ้ากระแสสลับ 223
  4.6 วงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรม 227
    การทดลอง 4.2 วงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรม 227
  4.7 วงจร RLC ที่ต่อแบบขนาน 229
    กิจกรรม 4.2 วงจร RLC ที่ต่อแบบขนาน 229
  4.8 ความต้านทานเชิงซ้อน 231
  4.9 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 231
  4.10 การประยุกต์ความรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ 233
    แบบฝึกหัดบทที่ 4 234
5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 236
  5.1 การส่งและรับคลื่นวิทยุ 236
    กิจกรรม 5.1 การส่งและรับคลื่นวิทยุ 236
  5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 240
  5.3 หลักการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 243
  5.4 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 246
    5.4.1 คลื่นวิทยุ 248
    5.4.2 คลื่นโทรทัศน์ และไมโครเวฟ 252
    5.4.3 รังสีอินฟาเรด 254
    5.4.4 แสง 255
    5.4.5 รังสีอัลตราไวโอเลต 257
    5.4.6 รังสีเอกซ์ 258
    5.4.7 รังสีแกมมา 259
    แบบฝึกหัดบทที่ 5 260
    เฉลยแบบฝึกหัด 261

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 56429860

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์