ฟิสิกส์พื้นฐานมัฐยมศึกษา ปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 4
ความนิยมของผู้ชม: / 27
แย่มากดีมาก 
โดย ณัฐภัสพร เหล่าเนตร , ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์  ภักดี รัชตวิภาสนันท์
หน่วยที่ เรื่อง หน้า
1 ธรรมชาติของฟิสิกส์และการวัด 1 
  ปริมาณทางฟิสิกส์ 5
  การนำเสนอข้อมูลทางฟิสิกส์ 24
2 แรงและชนิดของแรง 35
  ธรรมชาติของแรง 36
  ชนิดของแรง 40
3 การเคลื่อนที่ 85
  การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง 87
  ปริมาณต่างๆที่เกียวข้องกับการเคลื่อนที่ 89
  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 123
  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 143
4 คลื่น 163
  ธรรมชาติของคลื่น 164
  ชนิดของคลื่น 168
  ส่วนประกอบของคลื่น 172
  สมบัติของคลื่น 178
5 คลื่นเสียง 203
  ธรรมชาติของคลื่นเสียง 204
  สมบัติและปรากฎการณ์ของคลื่นเสียง 209
  เสียงกับการได้ยิน 219
  บีตส์ของเสี่ยง 225
  มลภาวะของเสียง 228
6 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 233
  ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 234
  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 236
  ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 248
7 พลังงานนิวเคลียร์ 257
  โครงสร้างอะตอม 258
  นิวเคลียส 263
  พลังงานยึดเหนี่ยว 267
  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 269
  การนำไปใช้ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 273
8 กัมมันตภาพรังสี 279
  การค้นพบกัมมันตภาพรังสี 280
  สมบัติของรังสี 281
  ชนิดของรังสี 283
  นิวเคลียสของธาตุกัมมันตภาพรังสี 285
  ประโยชน์และโทษของกัมมันตภาพรังสี 288

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 62779667

Who's Online