ทฤษฎี และการใช้งาน อิเลคทรอนิคส์ เล่ม 3 โดย ยืน ภู่วรวรรณ
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

สารบาญ

บทที่  

เนื้อเรื่อง

หน้า
29   การจัดสัณฐานสัญญาณด้วยวงจรลิเนียร์ 1
  29.1 บทนำ 1
  29.2 ลักษณะสมบัติของสัญญาณพัลซ์ 1
  29.3 สัญญาณเอ็กโพเนนเชียบ สัญญาณขั้น และสัญญาณลาด 3
  29.4 ผลตอบสนองของสัญญาณต่อวงจร RC กรองสัญญาณความถี่สูงผ่าน 4
  29.5 ผลตอบสนองของสัญญาณต่อวงจร RC กรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน 7
  29.6 ตัวบั่นทอน 10
  29.7 บทสรุป 11
    คำถามทบทวน 11
30   การจัดสัญญาณคลื่นด้วยไดโอด 13
  30.1 บทนำ 13
  30.2 ลักษณะสมบัติของไดโอด 13
  30.3 การใช้ไดโอดในวงจรขลิบสัญญาณ 17
  30.4 วงจรขลิบสัญญาณเมื่อต่อไดโอดแบบอนุกรม 17
  30.5 การใช้ประโยชน์ของวงจรขลิบชนิดไดโอดอนุกรม 20
  30.6 การใช้ไดโอดชันท์ในวงจรขลิบ 21
  30.7 การใช้ไดโอดในวงจรแคลมป์ 23
  30.8 บทสรุป 25
    คำถามทบทวน 26
31   การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิทช์ 27
  31.1 บทนำ 27
  31.2 การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิทช์ในอุดมคติ 27
  31.3 การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิทช์ตามความเป็นจริง 29
  31.4 ช่วงเวลาการสวิทช์ 31
  31.5 การเพิ่มความเร็วในการสวิทช์ 33
  31.6 การใช้ฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์เป็นสวิทช์ 34
  31.7 การใช้มอสเฟทเป็นสวิทช์ 36
  31.8 การใช้งานวงจรทรานซิสเตอร์ที่เป็นสวิทช์ 36
  31.9 บทสรุป 40
    คำถามทบทวน 40
32   วงจรชมิททริกเกอร์ 43
  32.1 บทนำ 43
  32.2 การทำงานของวงจรชมิททริกเกอร์ 43
  32.3 การออกแบบเพื่อให้ได้จุดทริกตามต้องการ 46
  32.4 ลักษณะสมบัติระหว่างอินพุท-เอาท์พุท 49
  32.5 วงจรชมิททริกเกอร์ไช้เฟท 51
  32.6 ผลเนื่องจากการพังที่รอยต่อเบสอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ 52
  32.7 การใช้ออปแอมป์ในวงจรชมิททริกเกอร์ 52
  32.8 บทสรุป 54
    คำถามทบทวน 55
33   วงจรไบสเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 57
  33.1 บทนำ 57
  33.2 การเสถียรภาพของวงจร 57
  33.3 วงจรไบสเตเบิ้ล (ฟลิบฟลอบ) ชนิดไบแอสคงที่ 58
  33.4 วงจรฟลิบฟลอบชนิดไบแอสตัวเอง 61
  33.5 ตัวเก็บประจุคอมมิวเตติ้ง 62
  33.6 เทคนิคการทริกวงจร 63
  33.7 บทสรุป 67
    คำถามทบทวน 67
34   วงจรโนโนสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 69
  34.1 บทนำ 69
  34.2 ลักษณะการทำงานของวงจรโมโนสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 69
  34.3 วงจรโมโนสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ชนิดคอลเลคเตอร์คัปปลิ้ง 71
  34.4 การออกแบบวงจรโมโนสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ชนิดคอลเลคเตอร์คัปปลิ้ง 73
  34.5 การทริกวงจรโมโนสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 77
  34.6 วงจรโมโนสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ชนิดอิมิตเตอร์คัปปลิ้ง 78
  34.7 การใช้ออปแอมป์เป็นวงจรโมโนสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 80
  34.8 ไอซีวงจรโมโนสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 81
  34.9 บทสรุป 82
    คำถามทบทวน 82
35   วงจรอะสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 85
  35.1 บทนำ 85
  35.2 วงจรอะสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ชนิดคอลเลคเตอร์คัปปลิ้ง 85
  35.3 การปรับปรุงวงจรอะสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ชนิดคอลเลคเตอร์คัปปลิ้ง 88
  35.4 การควบคุมการทำงานของวงจรอะสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 90
  35.5 การใช้ออปแอมป์เป็นวงจรอะสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ 90
  35.6 วงจรอะสเตเบิ้ลมัลติไวเบรเตอร์ใช้ไอซี 91
  35.7 บทสรุป 93
    คำถามทบทวน 93
36   คณิตศาสตร์ลอจิก 95
  36.1 บทนำ 95
  36.2 ลอจิก OR 95
  36.3 ลอจิก AND 97
  36.4 สูตรและกฎของพีชคณิตบูลเลียนเบื้องต้น 98
  36.5 อินเวอร์เตอร์ 99
  36.6 ลอจิก NOR และลอจิก NAND 100
  36.7 ทฤษฎี Duality 101
  36.8 ทฤษฎีเดอมอร์แกน 103
  36.9 การลดทอนนิพจน์ 105
  36.10 บทสรุป 106
    คำถามทบทวน 106
37   อิเลคทรอนิคส์ลอจิก 109
  37.1 บทนำ 109
  37.2 วงจร OR เกท 110
  37.3 วงจร NOR เกท 111
  37.4 วงจร AND เกท 113
  37.5 วงจร NAND เกท 117
  37.6 การนำวงจรเกทมาประกอบรวมกันเพื่อใช้งาน 117
  37.7 บทสรุป 120
    คำถามทบทวน 120
38   ไอซีซีทีทีแอล 123
  38.1 บทนำ 123
  38.2 การทำงานของไอซีทีทีแอล 123
  38.3 ชนิดต่างๆของไอซีทีทีแอล 125
  38.4 กระแสจ่ายไฟเลี้ยงให้วงจรไอซีทีทีแอล 127
  38.5 กระแสซิงค์ กระแสซอร์ส 129
  38.6 ลักษณะสมบัติด้านอินพุทของไอซีทีทีแอล 130
  38.7 ลักษณะสมบัติทางด้านเอาท์พุทของไอซีทีทีแอล 132
  38.8 ความเร็วของการสวิทช์ 133
  38.9 ไอซีชนิดขาคอลเลคเตอร์เปิดวงจร 134
  38.10 หลักการออกแบบวงจรทีทีแอล 136
  38.11 หลักการในการต่อขาอินพุทของเกทชนิด AND/NAND ที่ไม่ได้ใช้ 138
  38.12 บทสรุป 138
    คำถามทบทวน 138
39   ไอซีซีมอส 141
  39.1 บทนำ 141
  39.2 ลักษณะสมบัติของมอสฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ 141
  39.3 ลักษณะของวงจรซีมอสที่ใช้เป็นเกท 146
  39.4 ชนิดของไอซีซีมอส 149
  39.5 การใช้งานไอซีซีมอส 150
  39.6 บทสรุป 151
    คำถามทบทวน 151
40   ไอซีดิจิตอล 153
  40.1 บทนำ 153
  40.2 ดิจิตอลไอซีตระกูลอาร์ทีแอล 153
  40.3 วงจรอาร์ทีแอลที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 154
  40.4 ไอซีไอไอแอล 155
  40.5 ไอซีดีทีแอล 158
  40.6 ไอซีเฮชทีแอล 160
  40.7 ไอซีตระกูลอิมิตเตอร์คัปปลิ้งลอจิก หรืออีซีแอล 161
  40.8 บทสรุป 162
    คำถามทบทวน 162
41   การประยุกต์วงจรลอจิกด้วยรีเลย์ 165
  41.1 บทนำ 185
  41.2 การแทนลอจิกเกทด้วยวงจรรีเลย์ 165
  41.3 อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในวงจรรีเลย์และการแทนด้วยสัญญลักษณ์ทางลอจิก 167
  41.4 การประยุกต์วงจรลอจิกด้วยรีเลย์อย่างง่าย 170
  41.5 การใช้พีชคณิตบูลเลียนลดทอนหน้าสัมผัส 172
  41.6 การออกแบบวงจรรีเลย์ 174
  41.7 บทสรุป 179
    คำถามทบทวน 180
42   วงจรดิจิตอลคอมไบเนชั่น 181
  42.1 บทนำ 181
  42.2 วงจรบวกเลขไบนารี่ 182
  42.3 ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ 185
  42.4 ตัวเลือกข้อมูล 189
  42.5 ตัวกระจายข้อมูล 192
  42.6 ตัวถอดรหัส 192
  42.7 เอ็นโค๊ดเดอร์ 193
  42.8 วอม 194
  42.9 บทสรุป 197
    คำถามทบทวน 197
43   ฟลิบฟลอบ 199
  43.1 บทนำ 199
  43.2 ฟลิบฟลอบขั้นพื้นฐาน 199
  43.3 เจเค ฟลิบฟลอบ 202
  43.4 มาสเตอร์-สเลฟ ฟลิบฟลอบ 205
  43.5 ดี ฟลิบฟลอบ 207
  43.6 บทสรุป 208
    คำถามทบทวน 208
44   ระบบดิจิตอลซีเควียนเชียล 211
  44.1 บทนำ 211
  44.2 ชิฟท์รีจิสเตอร์ 211
  44.3 วงจรนับชนิดริปเปิ้ล 214
  44.4 วงจรหาร 216
  44.5 วงจร-นับหารด้วย N 217
  44.6 การถอดรหัสวงจรนับ 218
  44.7 วงจรนับเดินหน้า-ถอยหลัง 219
  44.8 วงจรนับชนิดวงแหวน 220
  44.9 วงจรนับชนิดซิงโคนัส 221
  44.10 บทสรุป 222
    คำถามทบทวน 222
45   ภาคแสดงผลในวงจรดิจิตอล 225
  45.1 บทนำ 225
  45.2 หลอดนิกซี่ 225
  45.3 แผงแสดงแบบฟลูออเรสเซนท์ 227
  45.4 แผงแสดงแบบผลึกเหลว 228
  45.5 แอลอีดี 229
  45.6 การใช้งานแผงแสดงแอลอีดี 230
  45.7 บทสรุป 235
    คำถามทบทวน 35
46   ไอซีหน่วยความจำ : แรม 237
  46.1 บทนำ 237
  46.2 โวลาไทล์และนอนโวลาไทล์ 238
  46.3 ชนิดของแรม-สแตติคและไดนามิค 238
  46.4 วงจรแรมแบบง่ายๆ 239
  46.5 โครงสร้างแรมขนาดใหญ่ 240
  46.6 การเขียน-อ่านในเซลหน่วยความจำ 242
  46.7 การแบ่งแรมตามชนิดเทคโนโลยีการผลิต 243
  46.8 ตัวอย่างโครงสร้างและการใช้งานแรม 245
  46.9 CE หรือ chip enable 248
  46.10 บทสรุป 250
    คำถามทบทวน 250
47   วงจรแซมปลิ้งเกท 251
  47.1 บทนำ 251
  47.2 วงจรแซมปลิ้งเกทที่ใช้ไดโอด 251
  47.3 การใช้ทรานซิสเตอร์ในวงจรแซมปลิ้งเกท 252
  47.4 การใช้ฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ในวงจรแซมปลิ้งเกท 254
  47.5 บทสรุป 255
    คำถามทบทวน 256
48   อานาล็อกสวิทช์ 257
  48.1 บทนำ 257
  48.2 อานาล็อกสวิทช์ V.S. รีเลย์ 257
  48.3 ลักษณะการทำงานเบื้องต้นของอานาล็อกสวิทช์ 257
  48.4 โครงสร้างของอานาล็อกสวิทช์ชนิดมอสเฟท 259
  48.5 วงจรอานาล็อกสวิทช์ที่ใช้ฟิลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์ 261
  48.6 การใช้งานอานาล็อกสวิทช์ 262
  48.7 บทสรุป 263
    คำถามทบทวน 263
49   ตัวอย่างการใช้งานวงจรดิจิตอล 265
  49.1 บทนำ 265
  49.2 ระบบเวลา 265
  49.3 วงจรแลทช์ 266
  49.4 วงจรเครื่องนับความถี่ 267
  49.5 ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ 270
  49.6 บทสรุป 273
    คำถามทบทวน 273
50   การสื่อสารด้วยพัลซ์ 275
  50.1 บทนำ 275
  50.2 การมอดูเลททางแอมปลิจูดด้วยพัลซ์หรือพัลซ์แอมปลิจูดมอดูเลชั่น 276
  50.3 การมอดูเลททางความกว้างของพัลซ์หรือพัลซ์วิดท์มอดูเลชั่น 277
  50.4 การมอดูเลทสัญญาณทางด้านตำแหน่งของพัลซ์หรือ PPM 279
  50.5 การมัลติเพล็กซ์ 280
  50.6 การดีโค๊ดสัญญาณ TDM 282
  50.7 พัลซ์โค๊ดมอดูเลชั่น 284
  50.8 บทสรุป 286
    คำถามทบทวน 286

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 61827133

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์