วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก Iron&Steel Heat-Treatment Engineering โดย รศ. มนัส สถิรจินดา
ความนิยมของผู้ชม: / 183
แย่มากดีมาก 

 

บทที่ เรื่อง หน้า
  บทนำ 1
1 ความรู้เบื้องต้นโลหะวิทยาของเหล็ก 3
 

โครงสร้างระบบผลึก

3
  จุลโครงสร้างของโลหะ 5
  การศึกษาโครงสร้างของโลหะ 8
  แผนภูมิสมดุลย์ 14
  แผนภูมิสมดุลย์ของเหล็กกับคาร์บอน 25
2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเหล็กในขณะได้รับความร้อน 31
  การเปลี่ยนแปลง a--> g  ในสภาวะสมดุลย์ 32
  การเปลี่ยนแปลง a--> g  ในสภาวะไม่สมดุลย์ 33
  การขยายตัวของออสเตนไนท์ 38
3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเหล็กในขณะปล่อยให้เย็น 39
  การเปลี่ยนแปลง g--> a  ในสภาวะสมดุลย์ 39
  การเปลี่ยนแปลง g--> a  ในสภาวะไม่สมดุลย์ 43
    โครงสร้างซอร์ไบท์ 45
    โครงสร้างเบนไนท์ 46
    โครงสร้างมาร์เทนไซด์ 47
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างออสเตนไนท์ที่อุณหภูมิคงที่ 51
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างออสเตนไนท์ในลักษณะต่อเนื่อง 55
  บทบาทของธาตุผสมที่มีต่อแผนภูมิ T.T.T และ C.C.T 61
4 หลักการอบชุบความร้อนเหล็กกล้าคาร์บอน 65
  การอบอ่อนหรือการอบให้อ่อนตัวสูง 65
    การอบอ่อนอย่างสมบูรณ์ 66
    การอบอ่อนไม่สมบูรณ์ 67
    การอบอ่อนเพื่อขจัดความเครียดเหลือค้าง 67
    การอบอ่อนเพื่อความอ่อนตัวสูง 68
  การอบปกติหรือการอบนอร์มาลไลซ์ซิง 68
  การชุบแข็ง 69
    อุณหภูมิสำหรับการชุบแข็ง 70
    อัตราการเผาและช่วงเวลาที่เหมาะสม 71
    ของเหลวสำหรับการชุบแข็ง 73
    การชุบแข็งมาร์เทมเปอร์ริง 75
    การชุบแข็งออสเทมเปอร์ริง 76
    ความสามารถในการชุบแข็งเชิงปริมาณ 77
    ความสามารถในการชุบแข็งเชิงคุณภาพ 80
  การอบคืนตัว 87
    คุณสมบัติเปราะเกิดจากการอบคืนตัว 89
5 การควบคุมบรรยากาศภายในเตา 91
  ปฏิกิริยาของแก๊สภายในเตา 92
    อ๊อกซิเจน 92
    ไนโตรเจน 92
    คาร์บอนไดอ๊อกไซด์และคาร์บอนมอนอ๊อกไซด์ 92
    ไฮโดรเจน 93
    ไอน้ำ 94
    คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ผสมไฮโดรเจน 94
    ซัลเฟอร์รัสแก๊ส 95
  ชนิดของบรรยากาศภายในเตาอบชุบ 95
    บรรยากาศไนโตรเจน 95
    บรรยากาศไฮโดรเจน 96
    บรรยากาศไนโตรเจน-ไฮโดรเจน 97
    บรรยากาศแก๊สเอกซ์โซเทอร์มิค 98
    บรรยากาศแก๊สเอนโดเทอร์มิค 100
    บรรยากาศสูญญากาศ 101
    การชุบด้วยอ่างเกลือ 105
    การอบชุบลักษณะฟลูอิคไดซ์-เบ็ค 108
6 การชุบแข็งพื้นผิว 111
  การชุบแข็งผิวโดยวิธีคาร์เบอร์ไรซ์ซิง 111
    การเพิ่มคาร์บอนโดยใช้สารเพิ่มในสภาพของแข็ง 112
    การเพิ่มคาร์บอนโดยใช้สารเพิ่มในสภาพแก๊ส 116
    การเพิ่มคาร์บอนโดยใช้สารเพิ่มในสภาพของเหลว 121
  การอบชุบภายหลังการทำคาร์เบอร์ไรซ์ซิง 122
  บทบาทของธาตุบางตัวในการทำคาร์เบอร์ไรซ์ซิง 124
  การชุบแข็งผิวโดยวิธีไซยาไนต์ติง 125
    การชุบแข็งผิวที่อุณหภูมิต่ำ 125
    การชุบแข็งผิวที่อุณหภูมิปานกลาง 125
    การชุบแข็งผิวที่อุณหภูมิสูง 126
  ปฏิกิริยาของเหลือในขณะทำไซยาไนด์ดิง 126
  ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติในการทำไซยาไนด์ดิง 128
  การชุบแข็งโดยกรรมวิธีคาร์โบไนตรายดิง 128
  การชุบแข็งผิวโดยวิธีไนตรายดิง 130
    ลักษณะโครงสร้างที่ได้จากการทำไนตรายดิง 131
    วิธีการทำไนตรายดิง 133
    หลักปฏิบัติที่สำคัญของการทำไนตรายดิง 135
    ชนิดของเหล็กและเหล็กกล้าผสมสำหรับทำไนตรายดิง 137
    ผลของธาตุผสมที่มีต่อความแข็งผิว 138
    ข้อดีข้อเสียของการทำไนตรายดิง 139
    การพัฒนากรรมวิธีไนตรายดิงที่น่าสนใจ 140
      กรรมวิธี Tufftride 140
      กรรมวิธี Ion Nitriding 141
  การชุบแข็งพื้นผิวด้วยกระแสร์เหนี่ยวนำ 142
  การชุบแข็งพื้นผิวโดยเปลวไฟให้ความร้อน 150
  การชุบแข็งพื้นผิวโดยวิธีอิเล็คโทรไลย์ติค 154
7 เหล็กเครื่องมือ 155
  แผนภูมิสมดุลย์สามธาตุ 155
  บทบาทของธาตุผสมในเหล็กเครื่องมือ 165
    บทบาทของธาตุผสมที่มีต่อโครงสร้างออสเตนไนท์ 166
    บทบาทของธาตุผสมที่มีต่อปริมาณออสเตนไนท์เหลือค้าง 168
    บทบาทของธาตุผสมที่มีต่อความสามารถในการชุบแข็ง 168
    บทบาทของธาตุผสมที่มีต่อการอบคืนตัว 171
    สรุปบทบาทของธาตุผสมที่สำคัญ 172
  การจำแนกชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือ 176
    เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งโดยการชุบน้ำ 176
    เหล็กกล้าเครื่องมือทนต่อการกระแทก 176
    เหล็กกล้าเครืองมือทำงานเย็น 177
    เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานร้อน 178
    เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง 180
    เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับแม่พิมพ์ปลาสติค 182
    เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ 184
  การอบชุบความร้อนเหล็กกล้าเครื่องมือ 185
    เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน 185
    เหล็กกล้าเครื่องมืองานแรงกระแทก 188
    เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานเย็น 191
    เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานร้อน 195
    เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง 200
      การทำ Secondary hardening 204
      การทำ Bainitic hardening 204
      การอบคืนตัวตัวไอน้ำ 204
    เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับแม่พิมพ์ปลาสติค 204
    เหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษ 207
  การชุบแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าสูญองศา 211
8 การอบชุบความร้อนเหล็กหล่อ 215
  การอบชุบเพื่อคลายความเครียด 218
  การอบอ่อน 220
  การอบชุบ Two-stage 221
  การอบชุบ Normalizing 221
  การอบชุบแข็งและการคืนตัว 224
9 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการอบชุบความร้อน 227
  ความแข็งภายหลังการชุบแข็งต่ำ 227
  การบิดงอภายหลังการชุบแข็ง 228
  การแตกร้าวหลังการชุบแข็ง 229
  การแตกร้าวขณะใช้งาน 229
  เกิดจากการออกแบบไม่ดี 232
10 การอบชุบเหล็กกล้าพิเศษ 237
  เหล็กกล้าแมงกานีสสูง 237
  เหล็กกล้าไร้สนิม 240
    เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติค 240
    เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติค 244
    เหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติค 250
    เหล็กกล้าไร้สนิมชุบแข็งด้วยกรรมวิธีตกผลึก 257
  เหล็กกล้ามาร์เอจจิง 261
    บทบาทของธาตุผสมในเหล็กกล้ามาร์เอจจิง 263
    การอบชุบความร้อนเหล็กกล้ามาร์เอจจิง 265
  เหล็กกล้าเฟอร์โร-ไทเทนิค 267
    ชั้นคุณภาพ C-special 268
    ชั้นคุณภาพ NIKRO 128 269
  ภาคผนวก 271
  บรรณานุกรม 297

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60659946

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์