NEW PHYSICS ฟิสิกส์แผนใหม่ ม.4 ว421 โดย ดร.ณสรรค์ ผลโภค วท.ม. Ph.D.
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 

โดย ดร.ณสรรค์ ผลโภค วท.ม. Ph.D.

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
1 บทนำ 1
  1.1 ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยสสารและพลังงาน 1
  1.2 ทำไมจึงต้องศึกษาวิชาฟิสิกส์ 2
2 การวัดและการแปลความหมายข้อมูล 4
  2.1 เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 4
  2.2 ความแม่นยำและความละเอียดในการวัด 4
  2.3 ความคลาดเคลื่อนของการวัด 5
    2.3.1 ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเครื่องมือ 5
    2.3.2 ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากผู้วัด 5
    2.3.3 ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการรบกวนระบบ 5
  2.4 การแปลความหมายข้อมูล 6
  2.5 กราฟเส้นตรง 7
  2.6 หน่วยของการวัดและระบบเอสไอ 9
3 แสงและการมองเห็น 10
  3.1 อัตราเร็วของแสง 11
    ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 14
    3.1.1 ความถี่และความยาวคลื่นแสง 16
  3.2 สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต 17
    3.2.1 การสะท้อนของแสง 17
      การสะทอ้นผิวกระจกราบ 19
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 20
      การสะท้อนผิวกระจกโค้ง 28
      กระจกเว้า 29
      การคำนวณหาตำแหน่งและขนาดของภาพ  
      ที่เกิดจากกระจกเว้า 32
      กระจกนูน 35
      ความคลาดเคลื่อนทรงกลม 38
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 39
    3.2.2 การหักเหของแสง 49
      มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด 54
      ปรากฎการณ์ที่เป็นผลเนื่องจากการหักเหของแสง 55
      การประยุกต์ใช้งานของปรากฎการณ์ 58
      การสะท้อนกลับหมดและมุมวิกฤต  
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 61
      เลนส์ 62
      สมการของช่างทำเลนส์ 67
      กำลังของเลนส์ 67
      ความคลาดเคลื่อนทรงกลมของเลนส์ 68
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 69
  3.3 สีและการกระจายของแสง 91
    3.3.1 สีและความยาวคลื่นของแสง 91
    3.3.2 สีของวัตถุต่างๆ 92
    3.3.3 การรวมกันของแสง 92
    3.3.4 การผสมสี 93
    3.3.5 การกระจายของแสง 93
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 95
      ความคลาดเคลื่อนโครเมติก 95
  3.4 ทัศนอุปกรณ์และนัยตา 97
    3.4.1 กล้องถ่ายรูป 97
    3.4.2 เครื่องฉายภาพนิ่ง 97
    3.4.3 แว่นขยาย 100
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 101
    3.4.4 กล้องจุลทัศน์ 102
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 103
    3.4.5 กล้องโทรทัศน์ 104
      3.4.5.1 กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง 104
      3.4.5.2 กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสง 105
    3.4.6 นัยตา 106
      สายตาที่บกพร่อง 107
  3.5 ความสว่างของแสง 108
    3.5.1 ความเข้มแห่งการสว่างของต้นกำเนิดแสง 108
    3.5.2 การวัดความเข้มแห่งการส่องสว่าง 109
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 111
    3.5.3 ความสว่างบนพื้นผิว 111
      ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 113
    แบบทดสอบเชิงเรขาคณิต 114
    เฉลยแบบทดสอบแสงเชิงเรขาคณิต 131
    เฉลยละเอียดแบบทดสอบแสงเชิงเรขาคณิต 132
4 ปรากฎการณ์คลื่น 163
  4.1 ลักษณะทั่วไปของคลื่น 163
  4.2 การจำแนกคลื่น 163
    4.2.1 จำแนกตามแนวการสั่นของตัวกลาง 163
      4.2.1.1 คลื่นตามยาว 163
      4.2.1.2 คลื่นตามขวาง 163
    4.2.2 จำแนกตามความต่อเนื่องของต้นกำเนิด 163
      4.2.2.1 คลื่นดล 163
      4.2.2.2 คลื่นต่อเนื่อง 163
    4.2.3 จำแนกตามความจำเป็นของการใช้ตัวกลางในการแผ่ 164
  4.3 การแผ่ของคลื่นในเส้นเชือก 164
  4.4 สมการของคลื่น 165
    4.4.1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย 165
    4.4.2 การสร้างสมการคลื่น 170
  4.5 หลักการซ้อนทับกันของคลื่น 172
  4.6 คลื่นนิ่ง 174
  4.7 หน้าคลื่น 176
  4.8 หลักการของฮอยเกนส์ 176
  4.9 สมบัติของคลื่น 177
      การสะท้อนน 177
      การหักเห 178
      การเลี้ยวเบน 179
      การแทรกสอด 179
        การแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่ 179
        การแทรกสอดผ่านช่องเดี่ยว 182
  4.10 คลื่นในเส้นเชือก 186
    4.10.1 อัตราเร็วในการแผ่ของคลื่นในเส้นเชือก 186
    4.10.2 การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก 189
      4.10.2.1 การสะท้อนตรงจุดที่ตรึงแน่น 189
      4.10.2.2 การสะท้อนที่ปลายอิสระ 190
      4.10.2.3 การสะท้อนที่รอยต่อกับเชือกเส้นอื่น 191
  4.11 การเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก 192
  4.13 คลื่นน้ำ 195
    4.12.1 อัตราเร็วในการแผ่ของคลื่นน้ำ 196
    4.12.2 สโตรโบสโคป 196
      ต้วอย่างโจทย์คำนวณ 199
    แบบทดสอบคลื่น 225
    เฉลยแบบทดสอบคลื่น 237
    เฉลยละเอียดแบบทดสอบคลื่น 238

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60703511

Who's Online

ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์