หลักฟิสิกส์ ม.6 ว 025-ว 026 อ.มานิต รุจิวโรดม
ความนิยมของผู้ชม: / 8
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
 13 ไฟฟ้ากระแส 1
  13-1 บทนำ 8
  13-2 การเกิดกระแสไฟฟ้า 9
  13-3 วงจรไฟฟ้า 11
  13-4 กระแสไฟฟ้าในตัวนำ 12
  13-5 กฎของโอห์มและสภาพความต้านทาน 16
  13-6 การต่อตัวต้านทาน 20
  13-7 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 30
  13-8 กฎของเคอร์ชอฟฟท์ 42
  13-9 Wheatstone bridge 47
  13-10 แอมมิเตอร์ , โวลต์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ 52
  13-11 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 61
    แบบทดสอบ 72
 14 แม่เหล็ก-ไฟฟ้า  
  14-1 บทนำ 88
  14-2 สนามแม่เหล็ก 88
  14-3 ฟลักซ์แม่เหล็ก 91
  14-4 แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ 92
  14-5 แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่กระทำต่อตัวนำที่กระแสไฟฟ้า 100
  14-6 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำ 104
  14-7 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้า 108
  14-8 แรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลวางในสนามแม่เหล็ก 114
  14-9 กัลวานอมิเตอร์ 118
  14-10 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 121
  14-11 กระแสเหนี่ยวนำ 124
  14-12 การผลิตและการส่งกำลังไฟฟ้า 132
  14-13 หม้อแปลงไฟฟ้า 142
    แบบทดสอบ 146
 15 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
  15-1 บทนำ 156
  15-2 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ของแมกซ์เวลล์ 156
  15-3 การทดลองของเฮิรตซ์ 160
  15-4 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 162
    แบบทดสอบ 175
 16 อิเล็กตรอนและโครงสร้างของอะตอม  
  16-1 บทนำ 180
  16-2 อิเล็กตรอน 180
  16-3 การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน 190
  16-4 แบบจำลองอะตอมของทอมสันและของรัทเทอร์ฟอร์ด 197
  16-5 สเปกตรัมของอะตอม 202
  16-6 แบบจำลองอะตอมของไฮโดรเจนตามทฤษฎีของบอร์ 208
  16-7 รังสีเอกซ์ 222
  16-8 การทดลองของฟรังค์และเฮิรตซ์ 229
  16-9 ทฤษฎีโฟตอนของแสงและปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก 235
  16-10 สมมติฐานของเดอบรอยล์ 252
  16-11 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก 258
  16-12 ภาพอะตอมจากกลศาสตร์ควอนตัม 262
    แบบทดสอบ 265
 17 นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี  
  17-1 บทนำ 274
  17-2 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี 274
  17-3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภายในนิวเคลียส 275
  17-4 สมการการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 278
  17-5 การสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 285
  17-6 ไอโซโทป 305
  17-7 เสถียรภาพของนิวเคลียส 315
  17-8 ปฏิกิริยานนิวเคลียร์ 322
  17-9 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี 343
  17-10 การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 349
  17-11 อันตรายและการป้องกันภัยจากกัมมันตภาพรังสี 353 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

 

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60702678

Who's Online

ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์