หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 025 ของกระทรวงศึกษาธิการ 2533
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
 17 ไฟฟ้ากระแสสลับ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ 1
  17.1 ไฟฟ้ากระแสสลับ  และความต่างศักย์ไฟฟ้า 2
  17.2 มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ และค่ายังผล 5
  17.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 10
  17.4 ความต้านทานเชิงซ้อนและกำลังไฟฟ้า 20
  17.5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 28
    17.5.1 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ 29
  17.6 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 38
    17.6.1 คลื่นวิทยุ 39
    17.6.2 คลื่นโทรทัศน์  และไมโครเวฟ 43
    17.6.3 รังสีอินฟราเรด 46
    17.6.4 แสง 47
    17.6.5 รังสีอัลตราไวโอเลต 48
    17.6.6 รังสีเอกซ์ 49
    17.6.7 รังสีแกมมา 50
  17.7 สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ 51
    กิจกรรม 17.1 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 51
    17.7.1 การแทรกสอดของแสง 53
    17.7.2 การเลี้ยวเบนของแสง 57
    การทดลอง 17.1 เกรตติง 65
    17.7.3 โพลาไรเซชันของแสง 67
    กิจกรรม 17.2 ความสว่างของแสงเมื่อผ่านโพลารอยด์ 69
    17.7.4 การกระเจิงของแสง 72
    แบบฝึกหัดบทที่ 17 76
 18 ฟิสิกส์อะตอม 85
  18.1 โครงสร้างของสสาร 86
    18.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของสสารในสมัยกรีกโบราณ 86
    18.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของสสารระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 88
  18.2 การค้นพบอิเล็กตรอน 90
    18.2.1 การทดลองของทอมสัน 91
    18.2.2 การทดลองของมิลลิแกน 97
  18.3 แบบจำลองอะตอม 100
    18.3.1 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 100
    18.3.2 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 101
    18.3.3 แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์ 107
    18.3.3.1 สเปกตรัมอะตอม 107
    การทดลอง 18.1 การศึกษาสเปกตรัมของแก๊สร้อน 108
    18.3.3.2 การแผ่รังสีของวัตถุดำ 111
    18.3.3.3 ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 112
    18.3.3.4 การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 122
    18.3.3.5 รังสีเอกซ์ 124
    18.3.3.6 ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ 130
  18.4 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 131
    18.4.1 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 132
    18.4.2 ปรากฎการณ์คอมป์ตัน 145
    18.4.3 สมมติฐานของเดอบรอยล์ 146
    18.4.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 151
  18.5 กลศาสตร์ควอนตัม 154
    18.5.1 หลักความไม่แน่นอนและโอกาสที่จะเป็นไปได้ 155
    18.5.2 โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม 157
    แบบฝึกหัดบทที่ 18 159
 18 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 169
  19.1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี 170
  19.2 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส 175
    19.2.1 องค์ประกอบของนิวเคลียส 176
    19.2.2 การค้นพบนิวตรอน 178
  19.3 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 183
    การทดลอง 19.1 การทอดลูกเต๋า 194
  19.4 ไอโซโทป 198
  19.5 เสถียรภาพของนิวเคลียส 204
    19.5.1 แรงนิวเคลียร์ 204
    19.5.2 พลังงานยึดเหนี่ยว 206
  19.6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 212
    19.6.1 ฟิชชัน 220
    19.6.2 ฟิวชัน 225
  19.7 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 228
    19.7.1 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี 228
    19.7.2 การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 234
  19.8 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี และการป้องกัน 237
    19.8.1 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 237
    19.8.2 การป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 240
    แบบฝึกหัดบทที่ 19 243 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636139

Who's Online

ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์