CONDENSED PHYSICS 1 โดย ผศ.มานัส มงคลสุข
ความนิยมของผู้ชม: / 8
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 บทนำ 7
  1.1 การอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติ 7
  1.2 ความซื่อสัตย์กับการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 8
  1.3 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 8
  1.4 ความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ 8
  1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่น 9
  1.6 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 9
  1.7 ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9
  แบบฝึกหัด 10
  เฉลย 10
2 การวัดและการแปลความหมายข้อมูล 11
  2.1 ความยาว มวล และเวลามาตรฐาน 11
  2.2 เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 14
  2.3 การแปลความหมายข้อมูล 17
  2.4 หน่วยเอสไอ 21
  แบบฝึกหัด 23
  เฉลย 26
3 แสงและการเห็น 29
  3.1 การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง 29
  3.2 สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต 33
  3.3 ทัศนอุปกรณ์ 68
  3.4 การกระจายของแสง 77
  3.5 ความสว่าง 81
  3.6 ตาและการมองเห็นสี 84
  3.7 สี 86
  3.8 การถนอมสายตา 89
  แบบฝึกหัด 90
  เฉลย 103
4 ปรากฎการณ์คลื่น 115
  4.1 คลื่นกล 115
  4.2 คลื่นผิวน้ำ 116
  4.3 การซ้อนทับของคลื่น 122
  4.4 สมบัติของคลื่น 124
  แบบฝึกหัด 150
  เฉลย 165
5 เสียงและการได้ยิน 175
  5.1 ธรรมชาติของเสียง 175
  5.2 การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง 175
  5.3 เสียงกับการแทรกสอด 180
  5.4 เสียงกับการเลี้ยวเบน 182
  5.5 เสียงกับการสะท้อน 182
  5.6 เสียงกับการหักเห 185
  5.7 บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง 186
  5.8 การสั่นพ้องของเสียง 188
  5.9 การได้ยิน 193
  5.10 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 204
  5.11 ปรากฎการณ์คลื่นกระแทก 207
  แบบฝึกหัด 211
  เฉลย 226
6 การเคลื่อนที่แนวตรง 243
  6.1 ลักษณะการเคลื่อนที่ 243
  6.2 ระยะทางการเคลื่อนที่ 243
  6.3 อัตราเร็วของวัตถุ 244
  6.4 การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 247
  6.5 การบอกตำแหน่งของวัตถุ 248
  6.6 การรวมเวกเตอร์ 251
  6.7 การกระจัด 253
  6.8 ความเร็ว 256
  6.9 ความเร่ง 260
  6.10 สมการสำหรับการคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงที่ 269
  6.11 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี 273
  แบบฝึกหัด 282
  เฉลย 295
7 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 307
  7.1 สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ 307
  7.2 แรง 308
  7.3 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตันหรือกฎความเฉื่อย 310
  7.4 มวล 313
  7.5 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 314
  7.6  น้ำหนัก 317
  7.7 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 318
  7.8 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน 322
  7.9 แรงตึงในเส้นเชือก 325
  7.10 การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 326
  แบบฝึกหัด 342
  เฉลย 355
  เอกสารอ้างอิง 368

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46636870

Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์