เคมี เล่ม1 ของทบวงมหาวิทยาลัย
ความนิยมของผู้ชม: / 280
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 บทนำ 1
  1.1 วิทยาศาสตร์คืออะไร 1
  1.2 วิชาเคมีคืออะไร 3
  1.3 สสาร 7
  1.4 พลังงาน 10
  1.5 การวัด 12
2 ปริมาณสัมพันธ์ 22
  2.1 อะตอม โมเลกุล ไอออน และสูตรเคมี 22
  2.2 น้ำหนักอะตอม  น้ำหนักโมเลกุล  และน้ำหนักสูตร 25
  2.3 การคำนวณหาสูตรเอมพิริกัลและสูตรโมเลกุล 27
  2.4 โมล 28
  2.5 สมการเคมี 30
  2.6 การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับสมการเคมี 33
  2.7 สารกำหนดปริมาณ 37
  2.8 ผลผลิตตามทฤษฎี ผลผลิตจริง และผลิตร้อยละ 40
  2.9 ความร้อนของปฏิกิริยา 41
  แบบฝึกหัด 43
3 โครงสร้างอะตอม 48
  3.1 การค้นพบอิเลกตรอน 49
  3.2 โครงสร้างของอะตอมในยุคแรก 52
  3.3 ทฤษฎีควอนตัม 54
  3.4 ทฤษฎีของบอห์รและการทดลองที่เกียวข้อง 58
  3.5 สมมติฐานของเดอบรอยล์ 65
  3.6 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก 67
  3.7 กลศาสตร์คลื่น 68
  3.8 อะตอมที่มีมากกว่าหนึ่งอิเลกตรอน 80
  3.9 สมบัติตามตารางธาตุ 86
  แบบฝึกหัด 91
4 พันธะเคมี 94
  4.1 ประเภทของพันธะเคมี 94
  4.2 ค่าต่างๆ ที่เกียวข้องกับพันธะและโครงสร้างของโมเลกุล 95
  4.3 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะโคเวเลนต์ 104
  4.4 พันธะคู่และพันธะสามในสารประกอบของคาร์บอน 126
  4.5 เรโซแนนซ์ 129
  4.6 ทฤษฎีการผลักคู่อิเลกตรอนในวงเวเลนซ์ 134
  4.7 พันธะโลหะและทฤษฎีที่ใช้อธิบาย 141
  4.8 แรงระหว่างโมเลกุล 148
  แบบฝึกหัด 153
5 แก๊ส 157
  5.1 การวัดปริมาตรา อุณหภูมิ และความดัน 157
  5.2 กฎของบอยล์ 160
  5.3 กฎของชาร์ลส์ 162
  5.4 กฎแก๊สสมบูรณ์แบบ 166
  5.5 ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส 169
  5.6 การแจกแจงความเร็วโมเลกุล 173
  5.7 กฎการแพร่ผ่านของแกรห์ม 174
  5.8 พฤติกรรมของแก๊สจริง 176
  5.9 แก๊สผสม 180
  แบบฝึกหัด 182
6 ของแข็ง 185
  6.1 ลักษณะทั่วไปของของแข็ง 185
  6.2 ชนิดของของแข็ง 186
  6.3 ระบบของผลึก 189
  6.4 การหักเหกระจายของคลื่น 192
  5.5 การหักเหกระจายของรังสีเอกซ์ 195
  6.6 การจัดเรียงอะตอมหรือไอออนในผลึก 198
  6.7 โครงสร้างผลุกสามัญบางชนิด 204
  6.8 อัตราส่วนรัศมี 206
  6.9 เลขอโวกาโดรจากหน่วยเซลล์ 210
  6.10 ความไม่สมบูรณ์ของผลึก 213
  6.11 พลังงานแลติช 216
  แบบฝึกหัด 223
7 ของเหลวและสารละลาย 225
  7.1 สมบัติทั่วไปของของเหลว 225
  7.2 พลังงานของการเปลี่ยนวัฏภาค 231
  7.3 การวัดหาค่าความดันไอและสมการคลอเซียส-คลาเปย์รอง 234
  7.4 แผนผังวัฏภาค 236
  สารละลาย 240
  7.5 ชนิดของสารละลาย 241
  7.6 ความเข้มข้นของสารละลาย 242
  7.7 กระบวนการเกิดสารละลาย 250
  7.8 ความร้อนของสารละลาย 252
  7.9 การละลายได้ 256
  7.10 สารละลายสมบูรณ์แบบและสารละลายไม่สมบูรณ์แบบ 259
  7.11 การกลั่นลำดับส่วน 264
  7.12 สมบัติคอลลิเกตีฟ 268
  7.13 คอลลอยต์ 279
  แบบฝึกหัด 286
8 เทอร์โมไดนามิกส์เคมี 290
  8.1 นิยามสำคัญ 291
  8.2 งาน ความร้อน  และพลังงานภายใน 293
  8.3 กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ 297
  8.4 เอนทาลปี 299
  8.5 ความจุความร้อน 302
  8.6 การหาปริมาณความร้อนในปฏิกิริยา 305
  8.7 เทอร์โมเคมี 307
  8.8 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้เอง และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 313
  8.9 เอนโทรปี 315
  8.10 กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ 318
  8.11 กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ 320
  8.12 เอนโทรปีกับทิศทางของปฏิกิริยาเคมี 323
  8.13 พลังงานอิสระ 324
  แบบฝึกหัด 328
9 จลนศาสตร์เคมี 332
  9.1 ทฤษฎีของจลนศาสตร์เคมี 333
  9.2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 336
  9.3 ความเข้มข้นและอัตราการเกิดปฏิกิริยา 339
  9.4 กฎอัตราอินทิเกรต 344
  9.5 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 351
  9.6 กลไกของปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยา 355
  9.7 ตัวเร่งและอัตราการเกิดปฏิกิริยา 360
  แบบฝึกหัด 367
10 สมดุลเคมี 373
  10.1 ลักษณะทั่วไปของสภาวะสมดุล 373
  10.2 ค่าคงที่สมดุล 375
  10.3 ข้อสรุปในการใช้ค่าคงที่สมดุล 379
  10.4 หลักของเลอชาเตอร์เยร์ 387
  แบบฝึกหัด 394
11 สมดุลของไอออน 398
  11.1 นิยามของกรดและเบส 399
  11.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความแรงของกรดและเบส 405
  11.3 การแตกตตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน 408
  11.4 ไฮโดรลิซิส 419
  11.5 สารละลายบัฟเฟอร์ 425
  11.6 อินดิเคเตอร์สำหรับกรด- เบส 430
  11.7 การไตเตรด กรด - เบส 432
  11.8 สมดุลของไอออนที่ละลายน้ำได้น้อย 439
  11.9 สมดุลของไอออนเชิงซ้อน 449
  แบบฝึกหัด 453
  ภาคผนวก 457
  คำตอบของแบบฝึกหัดบางข้อ 479
  ดรรชนี 485

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 46631834

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์