เธ„เน‰เธ™เธซเธฒ
Home arrow งานวิจัย
งานวิจัย
การศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวัง บทบาทที่ปฏิบัติจริง PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย คณะกรรมการ   
Thursday, 24 May 2007
การศึกษาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่คาดหวัง บทบาทที่ปฏิบัติจริงและปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการร่วมมือระหว่างกองบริการและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานการวิจัย

รายนามนักวิจัยกองบริการแผนกแนะแนวการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์            ผศ .ดร. จุไรรัตน์  ดวงเดือน อ. บุญฤดี แสงจันทร์  รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา  อ. สวัสดิ์ วรดี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การเสนอผลการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งการติดตามการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทที่คาดหวัง บทบาทที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบันของอาจารย์ที่ปรึกษาและปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งทำให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่ปฏิบัติจริง ในปัจจุบันของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนได้แนวทางในการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีประสิทธิภาพสรุปผลการวิจัยสรุปได้ว่าบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษามีความแตกต่าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าตามทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษานั้นบทบาทที่คาดหวังสูงกว่าบทบาทที่ปฏิบัติจริงทุกด้าน                         ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริง ต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 ที่ว่า บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแตกต่างกัน                        และบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามทัศนะของนักศึกษามีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ตามทัศนะของนักศึกษา นั้น บทบาทที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการ สูงกว่าบทบาทที่ปฏิบัติจริงทุกด้าน                         ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริง  ต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของนักศึกษา   ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2 ที่ว่า บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของนักศึกษา แตกต่างกัน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 25 May 2007 )
การสำรวจสภาพ ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอน PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย คณะกรรมการ   
Thursday, 24 May 2007

การสำรวจสภาพ  ปัญหา และความต้องการในการเรียนการสอน

วิชาแคลคูลัส 1, 2 และ 3 สำหรับวิศวกร

Survey of General Conditions Problems and needs of Learning and Teaching
Calculus I, II and III for Engineers
จุไรรัตน์   ดวงเดือน 1   บุญฤดี  แสงจันทร์1   วิรัตน์  ชาญศิริรัตนา1   สวัสดิ์    วรดี1

Jurairat Dungduan1          Boonridee Sangchan1  Virat Chansiriratana1          Sawat  Waradee1

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อรวบรวมสภาพ  ปัญหา และความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อวิชาแคลคูลัส 1,2 และ3 สำหรับวิศวกร ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพทั่วไป ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และส่งให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการเรียน 3 รายวิชานี้ให้ข้อมูลจำนวน 127 ชุด  ได้รับคืนจำนวน 110 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ ความถี่  เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลางและมากในทุกด้าน ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนรู้และผู้สอน ด้านปัญหาการเรียนการสอน ประกอบด้วยปัญหาส่วนตัวในการเรียนรู้วิชานี้  ปัญหาเนื้อหาวิชาที่ยากแก่การเข้าใจ ปัญหาเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอ และปัญหาการวัดผล ด้านความต้องการ ประกอบด้วยต้องการทำความเข้าใจวิชานี้ให้มากกว่านี้  ต้องการค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่น ๆ ต้องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเสริมการเรียนรู้  ต้องการอุปกรณ์

คำสำคัญ :      สภาพ  ปัญหา ความต้องการ แคลคูลัส 1,2,3 สำหรับวิศวกร

1 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ธัญบุรี  .ปทุมธานี 12110ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องสอนเพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ต้องการเอกสารวิชาการเพิ่ม ต้องการความอนุเคราะห์จากผู้สอนในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนและการทำแบบฝึกหัด
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 25 May 2007 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Search
Home
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ภาคคณิตศาสตร์วันนี้
- - - - - - - - - - - - - - - - -
บทความที่น่าสนใจ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ข้อสอบ ข้อสอบ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
คะแนนวิชาภายในภาค
- - - - - - - - - - - - - - - - -
งานวิจัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
แบบฝึกหัดออนไลน์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Calculator Online
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
คลินิกคณิตศาสตร์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
บุคลากร
- - - - - - -
Web Link
- - - - - - -
Blog คณิตศาสตร์ราชมงคล
สถิติ
ผู้เยี่ยมชม: 323981